سه شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

عناوين دروس رشته کارآفريني در دوره کارشناسي ارشد


عناوین دروس رشته کارآفرینی در دوره کارشناسی ارشد

گرایش سازمانی

ترم اول - گرایش سازمانی - غیر مرتبط

نام درس

تعداد واحد

روش تحقیق در کارآفرینی(اصلی)

2

مدیریت استراتژیک کارآفرینی(اصلی)

2

مبانی پیشرفته کارآفرینی(جبرانی)

2

اصول حسابداری (جبرانی)

2

مبانی سازمان و مدیریت (جبرانی)

2

حقوق بازرگانی(جبرانی)

2

مدیریت رفتار سازمانی(جبرانی)

2

اقتصاد خرد و کلان (جبرانی)

2

آمار(پیش نیاز)

2

کامپیوتر (پیش نیاز)

2

ترم دوم - گرایش سازمانی- غیر مرتبط

مدیریت رفتار سازمان پیشرفته(اصلی)

2

تئوری های مدیریت(اصلی)

2

طراحی و تدوین طرح کسب و کار (اصلی)

2

الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان (اصلی)

2

حسابداری صنعتی (جبرانی)

2

بازاریابی و مدیریت بازار(جبرانی)

2

مدیریت مالی (جبرانی)

2

تحلیل مدیریت کسب و کار در ایران (اختیاری)

2

محیط کسب و کار در اسلام (اختیاری)

2

سمینار در کارآفرینی (اختیاری)

2

تحلیل محیط کسب و کار بین الملل (اختیاری)

2

اقتصاد مدیریت(اختیاری)

2

مدیریت تامین و عملیات (اختیاری)

2

کارآموزی (جبرانی)

1

ترم سوم - گرایش سازمانی- غیر مرتبط

تئوری های مدیریت کارآفرینی (اصلی)

2

کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات (اصلی)

2

مدیریت نوآوری و تکنولوژی سازمانی (اصلی)

2

مدیریت کارآفرینی سازمانی (اصلی)

2

فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی (اصلی)

2

مدیریت کسب و کارهای بین المللی (اصلی)

2

پایان نامه

پایان نامه

4

جمع کل واحدها

32

 

 

گرایش سازمانی

ترم اول - گرایش سازمانی - مرتبط

نام درس

تعداد واحد

روش تحقیق در کارآفرینی(اصلی)

2

مدیریت استراتژیک کارآفرینی(اصلی)

2

مبانی پیشرفته کارآفرینی(جبرانی)

2

الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان (اصلی)

2

آمار(پیش نیاز)

2

کامپیوتر (پیش نیاز)

2

ترم دوم - گرایش سازمانی- مرتبط

مدیریت رفتار سازمان پیشرفته(اصلی)

2

تئوری های مدیریت پیشرفته(اصلی)

2

طراحی و تدوین طرح کسب و کار (اصلی)

2

مدیریت کسب و کار در اسلام (اختیاری)

2

مدیریت کیفیت (اختیاری)

2

تحلیل مدیریت کسب و کار در ایران (اختیاری)

2

سمینار در کارآفرینی (اختیاری)

2

تحلیل محیط کسب و کار بین الملل (اختیاری)

2

اقتصاد مدیریت(اختیاری)

2

مدیریت تامین و عملیات (اختیاری)

2

کارآموزی (جبرانی)

1

ترم سوم - گرایش سازمانی- مرتبط

تئوری های مدیریت کارآفرینی (اصلی)

2

کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات (اصلی)

2

مدیریت نوآوری و تکنولوژی سازمانی (اصلی)

2

مدیریت کارآفرینی سازمانی (اصلی)

2

فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی (اصلی)

2

مدیریت کسب و کارهای بین المللی (اصلی)

2

پایان نامه

پایان نامه

4

جمع کل واحدها

32

 

 

گرایش کسب و کار

ترم اول - گرایش کسب و کار - غیر مرتبط

نام درس

تعداد واحد

روش تحقیق در کارآفرینی(اصلی)

2

مدیریت استراتژیک کارآفرینی(اصلی)

2

مبانی پیشرفته کارآفرینی(جبرانی)

2

اصول حسابداری (جبرانی)

2

مبانی سازمان و مدیریت (جبرانی)

2

حقوق بازرگانی(جبرانی)

2

مدیریت رفتار سازمانی(جبرانی)

2

اقتصاد خرد و کلان (جبرانی)

2

ترم دوم - گرایش کسب و کار - غیر مرتبط

مدیریت رفتار سازمان پیشرفته(اصلی)

2

تئوری های مدیریت(اصلی)

2

طراحی و تدوین طرح کسب و کار (اصلی)

2

الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان (اصلی)

2

حسابداری صنعتی (جبرانی)

2

بازاریابی و مدیریت بازار(جبرانی)

2

مدیریت مالی (جبرانی)

2

تحلیل مدیریت کسب و کار در ایران (اختیاری)

2

محیط کسب و کار در اسلام (اختیاری)

2

سمینار در کارآفرینی (اختیاری)

2

تحلیل محیط کسب و کار بین الملل (اختیاری)

2

اقتصاد مدیریت(اختیاری)

2

مدیریت تامین و عملیات (اختیاری)

2

کارآموزی (جبرانی)

1

ترم سوم - کسب و کار - غیر مرتبط

تئوری های مدیریت کارآفرینی (اصلی)

2

کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات (اصلی)

2

استقرار کسب و کار (اصلی)

2

تشخیص فرصت (اصلی)

2

توسعه محصول جدید (اصلی)

2

مدیریت کسب و کارهای کوچک (اصلی)

2

پایان نامه

پایان نامه

4

جمع کل واحدها

32

 

گرایش سازمانی

ترم اول - گرایش کسب و کار - مرتبط

نام درس

تعداد واحد

روش تحقیق در کارآفرینی(اصلی)

2

مدیریت استراتژیک کارآفرینی(اصلی)

2

مبانی پیشرفته کارآفرینی(جبرانی)

2

الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان (اصلی)

2

آمار(پیش نیاز)

2

کامپیوتر (پیش نیاز)

2

ترم دوم - گرایش کسب و کار - مرتبط

مدیریت رفتار سازمان پیشرفته(اصلی)

2

تئوری های مدیریت پیشرفته(اصلی)

2

طراحی و تدوین طرح کسب و کار (اصلی)

2

مدیریت کسب و کار در اسلام (اختیاری)

2

مدیریت کیفیت (اختیاری)

2

تحلیل مدیریت کسب و کار در ایران (اختیاری)

2

سمینار در کارآفرینی (اختیاری)

2

تحلیل محیط کسب و کار بین الملل (اختیاری)

2

اقتصاد مدیریت(اختیاری)

2

مدیریت تامین و عملیات (اختیاری)

2

کارآموزی (جبرانی)

1

ترم سوم - گرایش کسب و کار - مرتبط

تئوری های مدیریت کارآفرینی (اصلی)

2

کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات (اصلی)

2

استقرار کسب و کار (اصلی)

2

تشخیص فرصت (اصلی)

2

توسعه محصول جدید (اصلی)

2

مدیریت کسب و کارهای کوچک (اصلی)

2

پایان نامه

پایان نامه

4

جمع کل واحدها

32

 

نکته:

·        از مجموع دروس اختیاری گذراندن 4 واحد اجباری است.

·        سایر گرایش های کارآفرینی نیز تقریبا همین واحدها را می گذرانند.

 

نکته: داوطلبان عزیز توجه داشته باشند این دروس مربوط به دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است و ممکن است در بعضی از دانشگاه ها اندکی متفاوت باشد اما قطعا چشمگیر نخواهد بود و این فایل برای بررسی و تحلیل قابلیت اعتماد دارد.

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up