شنبه ١ اردیبهشت ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

دانشگاههاي ارايه دهنده رشته مديريت منابع انساني در کنکور سال 1394دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت منابع انسانی در کنکور سال 1394

دوره تحصیلی

نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی

ظرفیت نیمسال اول

ظرفیت نیمسال دوم

توضیحات

روزانه

دانشگاه تهران

6

-

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

8

-

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

روزانه

دانشگاه خوارزمی

10

-

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی- محل تحصیل تهران

روزانه

دانشگاه زنجان

10

-

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

روزانه

دانشگاه شیراز

9

-

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

روزانه

دانشگاه مازندران بابلسر

4

-

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

7

-

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

نوبت دوم

دانشگاه تهران

6

-

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی

نوبت دوم

دانشگاه زنجان

2

-

گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

نوبت دوم

دانشگاه مازندران بابلسر

3

-

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران واحد شهرجدید پردیس

15

-

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران واحد شهرجدید پردیس

8

-

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

مجازی دولتی

دانشگاه تهران

20

-

گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

40

-

گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه تهران

20

-

گرایش مدیریت منابع انسانی بین الملل آموزش محور

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج)

15

-

 

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی

10

-

گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت سال 1394 در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی

عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت

توضیحات

روزانه

دانشگاه اردکان

6

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

روزانه

دانشگاه زنجان

2

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

نوبت دوم

دانشگاه اردکان

4

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین

20

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی-  مدیریت منابع انسانی اسلامی

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران واحد شهرجدید پردیس

7

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران واحد شهرجدید پردیس

15

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی- آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز دماوند

8

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز دماوند

15

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی - آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان یزد مرکز یزد

8

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان یزد مرکز یزد

15

پذیرش با عنوان مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی - آموزش محور

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج)

15

 

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی

7

گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی- محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران

 


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت منابع انسانی در کنکور سال 1393

دوره تحصیلی

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت

توضیحات

روزانه

دانشگاه تهران

8

گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی- نیمسال دوم

روزانه

دانشگاه تهران

8

گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی- محل تحصیل پردیس فارابی قم

روزانه

دانشگاه تهران

8

گرایش مدیریت عملکرد و بهره­ وری منابع انسانی

روزانه

دانشگاه تهران

8

گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی- محل تحصیل پردیس فارابی قم

روزانه

دانشگاه تهران

8

گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی - نیمسال دوم

روزانه

دانشگاه شیراز

6

گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

نوبت دوم

دانشگاه تهران

7

گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی- نیمسال دوم

نوبت دوم

دانشگاه تهران

7

گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی- محل تحصیل پردیس فارابی قم

نوبت دوم

دانشگاه تهران

7

گرایش مدیریت عملکرد و بهره ­وری منابع انسانی

نوبت دوم

دانشگاه تهران

7

گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی- محل تحصیل پردیس فارابی قم

نوبت دوم

دانشگاه تهران

7

گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی - نیمسال دوم

نوبت دوم

دانشگاه شیراز

3

گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران واحد شهر جدید پردیس

8

گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران واحد شهر جدید پردیس

15

آموزش محور- گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

مجازی

دانشگاه تهران

40

آموزش محور- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی-شرایط در انتهای دفترچه

مجازی

دانشگاه تهران

20

آموزش محور- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی- محل تحصیل پردیس فارابی قم -شرایط در انتهای دفترچه

مجازی

دانشگاه تهران

40

آموزش محور- گرایش مدیریت عملکرد و بهره­ وری منابع انسانی -شرایط در انتهای دفترچه

مجازی

دانشگاه تهران

20

آموزش محور- گرایش مدیریت عملکرد و بهره­ وری منابع انسانی - محل تحصیل پردیس فارابی قم  -شرایط در انتهای دفترچه

مجازی

دانشگاه تهران

40

آموزش محور- گرایش منابع انسانی اسلامی -شرایط در انتهای دفترچه

مجازی

دانشگاه تهران

40

آموزش محور- گرایش منابع انسانی بین ­الملل -شرایط در انتهای دفترچه

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران

15

گرایش منابع انسانی بین­ الملل- محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج

 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی

نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت

توضیحات

روزانه

دانشگاه زنجان

12

گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

نوبت دوم

دانشگاه زنجان

2

گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران- واحد شهرجدید پردیس

8

گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران- واحد شهرجدید پردیس

9

آموزش محور- گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران

3

گرایش منابع انسانی بین الملل محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج

 دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت منابع انسانی در کنکور سال 1392

دوره تحصیلی

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش نیمسال

توضیحات

اول

دوم

روزانه

دانشگاه تهران

9

-

گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم

روزانه

دانشگاه تهران

9

-

گرایش مدیریت عملکرد و بهره ­وری منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم

روزانه

دانشگاه تهران

10

-

گرایش منابع انسانی اسلامی

روزانه

دانشگاه تهران

13

-

گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی

روزانه

دانشگاه تهران

13

-

گرایش مدیریت عملکرد و بهره­ وری منابع انسانی

روزانه

دانشگاه تهران

13

-

گرایش منابع انسانی بین­الملل

روزانه

دانشگاه شیراز

4

-

گرايش مديريت منابع انساني

روزانه

دانشگاه ایلام

6

-

عنوان رشته و مدرک فارغ التحصیلی مديريت سازمانهای دولتی ـ گرايش برنامه ریزی و نظارت می باشد

نوبت دوم

دانشگاه تهران

5

-

گرایش منابع انسانی اسلامی

نوبت دوم

دانشگاه تهران

6

-

گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم

نوبت دوم

دانشگاه تهران

7

-

گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی

نوبت دوم

دانشگاه تهران

7

-

گرایش مدیریت عملکرد و بهره ­وری منابع انسانی

نوبت دوم

دانشگاه تهران

6

-

گرایش مدیریت عملکرد و بهره ­وری منابع انسانی محل تحصیل پردیس قم

نوبت دوم

دانشگاه تهران

7

-

گرایش منابع انسانی بین­الملل

نوبت دوم

دانشگاه شیراز

2

-

گرايش مديريت منابع انساني

نوبت دوم

دانشگاه ایلام

3

-

عنوان رشته و مدرک فارغ التحصیلی مديريت سازمانهای دولتی ـ گرايش برنامه ریزی و نظارت می باشد

مجازی

دانشگاه تهران

50

-

گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم شیوه آموزش محور

مجازی

دانشگاه تهران

50

-

گرایش مدیریت عملکرد و بهره ­وری منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم-شیوه آموزش محور

مجازی

دانشگاه تهران

50

-

شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران

15

-

محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران

18

-

محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا-گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران

18

-

محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا-گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی

 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سال 92 در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت:

دوره تحصیلی

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت

توضیحات

مجازی

دانشگاه تهران

30

گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم- شیوه اموزش محور

مجازی

دانشگاه تهران

30

گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم- شیوه آموزش محوردانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت منابع انسانی در کنکور سال 1391

دوره تحصیلی

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

نیمسال

توضیحات

اول

دوم

روزانه

دانشگاه تهران

4

-

گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی

روزانه

دانشگاه تهران

4

-

گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی

روزانه

دانشگاه تهران

4

-

گرایش منابع انسانی بین الملل

شبانه

دانشگاه تهران

-

2

گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی

شبانه

دانشگاه تهران

-

2

گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی

شبانه

دانشگاه تهران

-

2

گرایش منابع انسانی بین الملل
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت منابع انسانی در کنکور سال 1390

دوره

کد محل تحصیل

 
نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش نیمسال

 

ملاحظات

اول

دوم

روزانه

3420

دانشگاه تهران

6

-

 

شبانه

3421

دانشگاه تهران

-

6

 

مجازی

3422

دانشگاه تهران

62

-

شیوه آموزش محور

             دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت منابع انسانی در کنکور سال 1389

دوره

نام دانشگاه

ظرفیت نیمسال

ملاحظات

اول

دوم

روزانه

دانشگاه تهران

10

-

 

شبانه

دانشگاه تهران

12

-

فاقد خوابگاهدانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت منابع انسانی در کنکور سال 1388

روزانه- مدیریت منابع انسانی

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

دانشگاه تهران

10

0

با ضرایب مدیریت بازرگانی

 

شبانه - مدیریت منابع انسانی

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

دانشگاه تهران

0

12

با ضرایب مدیریت بازرگانی- فاقد خوابگاه

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up