پنج شنبه ٦ اردیبهشت ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

تکميل ظرفيت مديريت اجرايي،شهري وMBA سال 93


تکمیل ظرفیت مدیریت اجرایی،شهری وMBA سال 93

 

مديريت اجرايی با ضرايب گرايش 1

روزانه

روزانه 15441 دانشگاه سمنان 1 زن مرد

 

شبانه

نوبت دوم 15455 دانشگاه سمنان 3 زن مرد

 

پیام نور

پيام نور 15466 دانشگاه پيام نور استان البرز - مركز كرج 5 زن مرد

پيام نور 15468 دانشگاه پيام نور استان البرز - مركز كرج 9 زن مرد آموزش محور

پيام نور 15469 دانشگاه پيام نور استان تهران - تهران غرب 6 زن مرد

پيام نور 15470 دانشگاه پيام نور استان تهران - تهران غرب 10 زن مرد آموزش محور

پيام نور 15471 دانشگاه پيام نور استان تهران - مركز ورامين 6 زن مرد

پيام نور 15472 دانشگاه پيام نور استان تهران - مركز ورامين 10 زن مرد آموزش محور

پيام نور 15473 دانشگاه پيام نور استان سمنان - مركز گرمسار 8 زن مرد

پيام نور 15474 دانشگاه پيام نور استان سمنان - مركز گرمسار 12 زن مرد آموزش محور

پيام نور 15475 دانشگاه پيام نور استان مازندران - مركز بابل 8 زن مرد

پيام نور 15477 دانشگاه پيام نور استان مازندران - مركز بابل 13 زن مرد آموزش محور

پيام نور 15479 دانشگاه پيام نور استان مازندران - مركز ساري 7 زن مرد

پيام نور 15480 دانشگاه پيام نور استان مازندران - مركز ساري 10 زن مرد آموزش محور

پيام نور 15481 دانشگاه پيام نور استان مركزي - مركز ساوه 6 زن مرد

پيام نور 15482 دانشگاه پيام نور استان مركزي - مركز ساوه 11 زن مرد آموزش محور

پيام نور 15483 دانشگاه پيام نور استان هرمزگان - واحد قشم 9 زن مرد آموزش محور

 

غیرانتفاعی

غيرانتفاعي 15485 سازمان غير انتفاعي مديريت صنعتي 12 زن مرد شرايط در انتهاي دفترچه

غيرانتفاعي 15486 موسسه غير انتفاعي البرز - قزوين 8 زن مرد

 

مجازی

مجازي 15488 دانشگاه پيام نور استان البرز - مركز كرج 9 زن مرد آموزش محور

مجازي 15489 دانشگاه پيام نور استان تهران - مركز ورامين 18 زن مرد آموزش محور

مجازي 15490 دانشگاه پيام نور استان سمنان - مركز گرمسار 16 زن مرد آموزش محور

مجازي 15491 دانشگاه پيام نور استان مازندران - مركز بابل 16 زن مرد آموزش محور

مجازي 15492 دانشگاه پيام نور استان مازندران - مركز ساري 20 زن مرد آموزش محور

مجازي 15493 دانشگاه پيام نور استان مركزي - مركز ساوه 15 زن مرد آموزش محور

مجازي 15494 دانشگاه پيام نور استان هرمزگان - واحد قشم 15 زن مرد آموزش محور

مجازي 15497 موسسه غير انتفاعي مجازي فارابي - مهرشهر كرج 13 زن مرد آموزش محور

 

پرديس خودگردان

پرديس خودگردان 15498 دانشگاه تهران 10 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع در جلفا

پرديس خودگردان 15500 دانشگاه تهران 4 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در جزيره كيش

پرديس خودگردان 24277 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 12 زن مرد پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 15502 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس 15 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در قشم

پرديس خودگردان 24278 دانشگاه يزد 8 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 

مدیریت MBA   با ضرايب گرايش2

روزانه

روزانه 15508 دانشگاه تبريز 1 زن مرد گرايش مديريت مالي

روزانه 24279 دانشگاه تهران 8 زن مرد گرايش مديريت عمليات - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

روزانه 15529 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 1 زن مرد تهران - شرايط در انتهاي دفترچه

روزانه 24280 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 10 زن مرد

 

شبانه

نوبت دوم 15540 دانشگاه تبريز 1 زن مرد گرايش مديريت مالي

نوبت دوم 24281 دانشگاه تهران 7 زن مرد گرايش مديريت عمليات - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

نوبت دوم 15549 دانشگاه سمنان 1 زن مرد گرايش سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

نوبت دوم 15551 دانشگاه سمنان 1 زن مرد گرايش مديريت توسعه سازمان ومنابع انساني

نوبت دوم 15552 دانشگاه سمنان 1 زن مرد گرايش مديريت تكنولوژي

نوبت دوم 15553 دانشگاه سمنان 1 زن مرد گرايش مديريت عمليات

نوبت دوم 15554 دانشگاه سمنان 1 زن مرد گرايش مديريت مالي

نوبت دوم 15560 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 7 زن مرد تهران - شرايط در انتهاي دفترچه

نوبت دوم 24282 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 10 زن مرد

 

پيام نور

پيام نور 15566 دانشگاه پيام نور استان تهران - تهران غرب 7 زن مرد

پيام نور 15567 دانشگاه پيام نور استان تهران - تهران غرب 9 زن مرد آموزش محور

پيام نور 15568 دانشگاه پيام نور استان تهران - مركز دماوند 8 زن مرد

پيام نور 15569 دانشگاه پيام نور استان تهران - مركز دماوند 10 زن مرد آموزش محور

پيام نور 15570 دانشگاه پيام نور استان هرمزگان - واحد قشم 13 زن مرد آموزش محور

پيام نور 15571 دانشگاه پيام نور استان همدان - مركز همدان 7 زن مرد

پيام نور 15572 دانشگاه پيام نور استان همدان - مركز همدان 9 زن مرد آموزش محور

 

غيرانتفاعي

غيرانتفاعي 15574 دانشگاه غير انتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 4 زن مرد باهمكاري دانشگاه كانپورهندوستان

غيرانتفاعي 15576 موسسه غير انتفاعي نبي اكرم(ص) - تبريز 3 زن مرد گرايش مديريت بازاريابي

 

مجازي

مجازي 15587 دانشگاه خوارزمي - تهران 10 زن مرد واحد تهران - آموزش محور - شرايط در انتهاي دفترچه

مجازي 15589 موسسه غير انتفاعي مجازي نور طوبي - تهران 3 زن مرد آموزش محور - گرايش استراتژي

مجازي 15592 موسسه غير انتفاعي مجازي نور طوبي - تهران 5 زن مرد آموزش محور - گرايش مديريت مالي

 

پرديس خودگردان

پرديس خودگردان 24283 دانشگاه تبريز 7 زن مرد پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 15594 دانشگاه تهران 13 زن مرد گرايش استراتژي - محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع در جلفا

پرديس خودگردان 15595 دانشگاه تهران 3 زن مرد گرايش استراتژي - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در جزيره كيش

پرديس خودگردان 15597 دانشگاه تهران 12 زن مرد مديريت بازاريابي - محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع در جلفا

پرديس خودگردان 15598 دانشگاه تهران 4 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در جزيره كيش

گرايش بازاريابي-پرديس ارس واقع درجلفا MBA پرديس خودگردان 24496 دانشگاه تهران 15 زن مرد مديريت

مديريت امور شهري با ضرايب گرايش 3

پرديس خودگردان

پرديس خودگردان 15610 دانشگاه تهران 15 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع در جلفا

مديريت پروژه با ضرايب گرايش 4

 

روزانه

روزانه 24284 دانشگاه تهران 4 زن مرد گرايش مهندسي نفت و گاز - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي

فني

 

شبانه

نوبت دوم 24285 دانشگاه تهران 3 زن مرد گرايش مهندسي نفت و گاز - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up