شنبه ١ اردیبهشت ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

مقايسه رتبه و محل قبولي داوطلبان رشته مديريت بازرگاني و منابع انساني در کنکور کارشناسي ارشد سال 1393


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی و منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393
 

محل قبولی

رتبه

دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی بین المللی- نیمسال دوم

4

دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی بین المللی- نیمسال دوم

11

دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی

13

دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی

14

دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی

16

رشته منابع انسانی- دانشگاه تهران- روزانه- نیمسال دوم - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی

17

دانشگاه تبریز-روزانه-گرایش بازرگانی بین المللی

24

دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی بین المللی- نیمسال دوم

28

رشته منابع انسانی-دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی

36

رشته منابع انسانی-دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی

37

رشته منابع انسانی-دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی

59

دانشگاه فردوسی مشهد - روزانه - گرایش بازاریابی بین الملل

61

دانشگاه تهران- نوبت دوم-گرایش بازاریابی

66

دانشگاه فردوسی مشهد - روزانه - گرایش مدیریت تحول

77

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران - روزانه - فقط مرد- گرایش بازاریابی

79

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران - روزانه - فقط مرد- گرایش بازاریابی

80

دانشگاه اصفهان روزانه گرایش مدیریت مالی

83

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران - روزانه- فقط زن- گرایش بازرگانی بین الملل

91

دانشگاه تهران- نوبت دوم-گرایش بازاریابی

93

رشته منابع انسانی- دانشگاه تهران- روزانه- نیمسال دوم - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی

112

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران - روزانه - فقط مرد- گرایش بازرگانی بین الملل

130

دانشگاه گیلان رشت - روزانه

143

دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی- گرایش بازاریابی-محل تحصیل پردیس فارابی قم

153

رشته منابع انسانی-دانشگاه تهران- روزانه-نیمسال دوم - گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

156

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران -نوبت دوم-فقط مرد - گرایش بازرگانی بین الملل

157

دانشگاه فردوسی مشهد - روزانه - گرایش مدیریت تحول

172

دانشگاه اصفهان - روزانه - گرایش مدیریت مالی

183

رشته منابع انسانی-دانشگاه تهران- روزانه-نیمسال دوم - گرایش مدیریت منابع انسانی بین الملل

185

دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی- گرایش بازاریابی-محل تحصیل پردیس فارابی قم

200

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران - روزانه - فقط مرد- گرایش مدیریت بیمه

215

دانشگاه تبریز - گرایش بازرگانی بین ­المللی- روزانه

224

دانشگاه شهید باهنر کرمان - روزانه

231

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران -نوبت دوم-فقط مرد - گرایش بازرگانی بین الملل

233

دانشگاه الزهرا(س) - تهران- روزانه- فقط زن گرایش بازاریابی

278

دانشگاه اصفهان - روزانه - گرایش مدیریت تحول

300

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان - روزانه - گرایش مدیریت مالی

301

دانشگاه الزهرا(س)- تهران - نوبت دوم- فقط زن - گرایش بازاریابی

339

دانشگاه تبریز- روزانه-گرایش بازاریابی

354

دانشگاه اصفهان - روزانه - گرایش مدیریت تحول

363

رشته منابع انسانی-دانشگاه تهران-نوبت دوم-نیمسال دوم-گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

369

دانشگاه خلیج فارس بوشهر - روزانه

372

دانشگاه الزهرا(س) - تهران- روزانه- فقط زن  گرایش بازاریابی- آموزش محور

373

دانشگاه ارومیه - روزانه - گرایش بازاریابی

388

دانشگاه اصفهان - نوبت دوم- گرایش بازاریابی

390

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران -نوبت دوم-فقط مرد - گرایش بازاریابی

395

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان - روزانه - گرایش مدیریت مالی

410

دانشگاه یزد- روزانه گرایش بازاریابی

483

دانشگاه کردستان- سنندج- روزانه - گرایش بازاریابی

528

دانشگاه مازندران- بابلسر - روزانه - گرایش مدیریت تحول

547

دانشگاه خلیج فارس بوشهر - روزانه

551

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران -نوبت دوم-فقط زن-گرایش مدیریت تحول

562

دانشگاه یزد- روزانه - گرایش بازاریابی

673

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران -نوبت دوم-فقط مرد - گرایش مدیریت تحول

740

دانشگاه سمنان - روزانه- گرایش مدیریت مالی

791

دانشگاه شهید چمران اهواز - روزانه-گرایش بازاریابی

804

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان - روزانه - گرایش مدیریت مالی

890

دانشگاه زنجان- روزانه- گرایش بازاریابی بین الملل

949

دانشگاه ملایر - روزانه

999

دانشگاه حضرت معصومه(ع)-ویژه خواهران-قم- روزانه- فقط زن-گرایش مدیریت تحول

1025

مؤسسه غیرانتفاعی خاتم تهران- گرایش بازاریابی

1038

دانشگاه قم-روزانه- فقط مرد- گرایش مدیریت مالی

1061

دانشگاه شهید چمران اهواز - روزانه - گرایش مدیریت تحول

1082

دانشگاه مازندران- بابلسر - نوبت دوم-گرایش مدیریت مالی

1165

دانشگاه یزد-نوبت دوم-گرایش بازاریابی

1246

دانشگاه یزد-نوبت دوم-گرایش بازاریابی

1275

دانشگاهپیام نور استان تهران- تهران غرب- گرایش بازاریابی

1303

دانشگاه پیام نور استان تهران- واحد ری- آموزش محور- گرایش بازاریابی

1422

دانشگاه ارومیه - نیمه حضوری - گرایشبازاریابی- مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه

1473

دانشگاه تهران- مجازی- آموزش محور- گرایش بازاریابی- شرایط در انتهای دفترچه

1500

دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب- گرایش مدیریت مالی

1521

مؤسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی- مشهد

1587

مؤسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز-گرایش مدیریت مالی

1781

دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب- آموزش محور- گرایش مدیریت مالی

1854

دانشگاه پیام نور استان تهران- واحد ری- گرایش بازاریابی بین الملل

1997

مؤسسه غیرانتفاعی فروردین- قائمشهر

2120

مؤسسه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی- اصفهان

2134

دانشگاه شیخ بهایی اصفهان (غیرانتفاعی)

2400

دانشگاه تهران-مجازی آموزش محور- گرایش بازاریابی

2584

مؤسسه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی- اصفهان

2692

مؤسسه غیرانتفاعی غزالی- قزوین-گرایش بازرگانی بین الملل

2888

دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج- آموزش محور- گرایش بازرگانی بین الملل

2958

دانشگاه تهران - مجازی آموزش محور- گرایش بازاریابی

2985

مؤسسه غیرانتفاعی کار- مدیریت بازرگانی- بازاریابی- واحد خرمدره-محل تحصیل واحد خرمدره

3427

مؤسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی- مشهد

3440

دانشگاه پیام نور استان هرمزگان واحد  قشم-آموزش محور- گرایش بازاریابی

3869

دانشگاه تهران-مجازی آموزش محور- گرایش بازاریابی بین المللی

4465

مؤسسه غیرانتفاعی خزر- محمودآباد - گرایش مدیریت مالی

4514

مؤسسه غیرانتفاعی تاکستان استان قزوین - گرایش بازاریابی

6008

مؤسسه غیرانتفاعی پیام- گلپایگان

6565

مؤسسه غیرانتفاعی حکیمان- بجنورد

9817

رشته منابع انسانی-دانشگاه تهران-مجازی آموزش محور- گرایش منابع انسانی اسلامی

10572

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up