شنبه ١ اردیبهشت ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

دانشگاههاي ارايه دهنده رشته مديريت مالي در کنکور کارشناسي ارشد سال 1394


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394
 

دوره تحصیلی

نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی

عنوان رشته / گرایش

ظرفیت نیمسال اول

ظرفیت نیمسال دوم

توضیحات

روزانه

دانشگاه ارومیه

مدیریت مالی

8

-

 

روزانه

دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران

مدیریت مالی

10

-

فقط زن

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت مالی

5

-

 

روزانه

دانشگاه خوارزمی

مدیریت مالی

10

-

محل تحصیل تهران

روزانه

دانشگاه شهیدبهشتی تهران

مدیریت مالی

10

-

 

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مدیریت مالی

10

-

 

روزانه

دانشگاه یزد

مدیریت مالی

6

-

آموزش محور

روزانه

دانشگاه یزد

مدیریت مالی

7

-

 

روزانه

دانشگاه تهران

مالی گرایش بانکداری

3

-

 

روزانه

دانشگاه تهران

مالی گرایش بیمه مستغلات

3

-

پذیرش با عنوان مالی- گرایش بیمه

روزانه

دانشگاه تهران

مالی گرایش بیمه مستغلات

3

-

پذیرش با عنوان مالی- گرایش مستغلات

روزانه

دانشگاه تهران

مالی گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز

3

-

 

روزانه

دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل تهران)

مالی گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز

10

-

 

نوبت دوم

دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران

مدیریت مالی

5

-

فقط زن

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت مالی

5

-

 

نوبت دوم

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مدیریت مالی

10

-

 

نوبت دوم

دانشگاه یزد

مدیریت مالی

4

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مالی گرایش بانکداری

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مالی گرایش بیمه مستغلات

3

-

پذیرش با عنوان مالی- گرایش بیمه

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مالی گرایش بیمه مستغلات

3

-

پذیرش با عنوان مالی- گرایش مستغلات

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مالی گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز

3

-

 

غیرانتفاعی

مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند (محل تحصیل تهران)

مدیریت مالی

15

-

فقط زن

غیرانتفاعی

مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند

مدیریت مالی

15

-

فقط مرد

غیرانتفاعی

مؤسسه غیرانتفاعی البرز قزوین

مدیریت مالی

20

-

 

غیرانتفاعی

مژسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی اصفهان

مدیریت مالی

20

-

 

غیرانتفاعی

مؤسسه غیرانتفاعی قشم

مدیریت مالی

20

-

 

غیرانتفاعی

مؤسسه غیرانتفاعی کار قزوین (محل تحصیل واحد خرمدره)

مدیریت مالی

20

-

 

غیرانتفاعی

مؤسسه غیرانتفاعی کوشیار رشت

مدیریت مالی

20

-

 

غیرانتفاعی

دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی اصفهان

مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

20

-

 

غیرانتفاعی

دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر یزد

مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

20

-

 

غیرانتفاعی

مؤسسه غیرانتفاعی پرندک پرند

مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

20

-

 

غیرانتفاعی

مؤسسه غیرانتفاعی خاتم تهران

مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

20

-

 

غیرانتفاعی

مؤسسه غیرانتفاعی خاتم تهران

مالی گرایش بانکداری

20

-

 

مجازی دولتی

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت مالی

40

-

آموزش محور

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج)

مدیریت مالی

15

-

 

پردیس خودگردان

دانشگاه شهید بهشتی تهران

مدیریت مالی

10

-

 

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مدیریت مالی

-

10

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه یزد

مدیریت مالی

7

-

 

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش)

مالی گرایش بیمه - مستغلات

15

-

پذیرش با عنوان مالی- گرایش بیمه

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش)

مالی گرایش بیمه - مستغلات

15

-

پذیرش با عنوان مالی- گرایش مستغلات


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی

عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

عنوان رشته /گرایش

ظرفیت

توضیحات

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند (محل تحصیل تهران)

مدیریت مالی

2

فقط زن

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند (محل تحصیل تهران)

مدیریت مالی

3

فقط مرد

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی البرز قزوین

مدیریت مالی

14

 

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان

مدیریت مالی

10

 

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی قشم

مدیریت مالی

20

 

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی کار قزوین (محل تحصیل واحد خرمدره)

مدیریت مالی

15

 

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت

مدیریت مالی

16

 

غیرانتفاعی

دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان

مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

10

 

غیرانتفاعی

دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر یزد

مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

12

 

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی پرندک پرند

مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

5

 

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج)

مدیریت مالی

10

 

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت مالی

7

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش)

مالی گرایش بیمه - مستغلات

15

پذیرش با عنوان مالی گرایش بیمه

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش)

مالی گرایش بیمه - مستغلات

15

پذیرش با عنوان مالی گرایش مستغلات

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up