چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

انتخاب رشته 94


 

داوطلب گرامی
با سلام
مجموعه پیش روی شما حاوی اطلاعاتی در مورد ظرفیت های هر رشته از مجموعه مدیریت و ظرفیت در کل مجموعه مدیریت و رتبه بندی دانشگاه ها در شهر تهران در گرایش های مختلف و همچنین رتبه بندی رشته های مدیریت و گرایش های هر رشته می باشد. لازم به توضیح است که رتبه بندی دانشگاه های شهرستان به عهده داوطلب می باشد و ما رتبه بندی در این زمینه ارائه نمی نماییم و تفاوت معناداری بین دانشگاه های شهرستان وجود ندارد. همچنین اهمیت گرایش هر رشته از مجموعه مدیریت مشخص گردیده است.
 
مجموعه مدیریت
رشته
دوره
ظرفیت
رشته
دوره
ظرفیت
 
 
 
 
مدیریت بازرگانی
کد 1
روزانه
495
 
 
 
 
مدیریت مالی
کد 6
روزانه
85
شبانه
170
شبانه
33
پیام نور
343
پیام نور
-
غیر انتفاعی
1790
غیر انتفاعی
230
مجازی
85
مجازی
40
نیمه حضوری
12
نیمه حضوری
-
پردیس
252
پردیس
57
جمع کل
3147
جمع کل
445
 
 مدیریت منابع انسانی
کد 8
روزانه
47
شبانه
12
پیام نور
18
مجازی
80
پردیس
25
جمع
22
 
رشته
دوره
ظرفیت
رشته
دوره
ظرفیت
 
 
 
 
مدیریت صنعتی
کد 3
روزانه
232
 
 
 
 
مدیریت IT
کد 4
روزانه
108
شبانه
86
شبانه
44
پیام نور
-
پیام نور
107
غیر انتفاعی
770
غیر انتفاعی
80
مجازی
160
مجازی
140
نیمه حضوری
-
نیمه حضوری
-
پردیس
133
پردیس
36
جمع کل
1381
جمع کل
515
 
رشته
دوره
ظرفیت
رشته
دوره
ظرفیت
 
 
 
مدیریت دولتی
کد 2
روزانه
189
 
 
 
مدیریت تکنولوژی
کد 5
روزانه
34
شبانه
97
شبانه
22
پیام نور
286
پیام نور
-
غیر انتفاعی
30
غیر انتفاعی
-
مجازی
85
مجازی
120
نیمه حضوری
10
نیمه حضوری
-
پردیس
82
پردیس
31
جمع کل
779
جمع کل
207
 
رشته
دوره
ظرفیت
رشته
دوره
ظرفیت
 
مدیریت کار آفرینی
کد 7
روزانه
215
حمل و نقل دریایی
کد 10
روزانه
19
شبانه
133
شبانه
14
پیام نور
46
پردیس
3
مجازی
180
 
 
پردیس
101
 
 
جمع
852
جمع
36
 
مدیریت بازرگانی دریایی
کد 11
 
روزانه
12
 
 
 
شبانه
12
 
 
جمع
24
 
 

 
 
 
 
توضیح: دانشگاه بهشتی در مالی و علامه در بازرگانی و مدرس در صنعتی در رده سوم قرار می گیرد. بقیه دانشگاه چندان تفاوتی بین آنها قائل نیستیم.
رتبه بندی دانشگاه های تهران به ترتیب اولویت
دوره ها به ترتیب اهمیت
دانشگاه تهران
روزانه
دانشگاه تربیت مدرس
شبانه
دانشگاه شهید بهشتی
پردیس
دانشگاه علامه
پیام نور
خوارزمی
مجازی
دانشگاه الزهرا
غیر انتفاعی
دانشگاه شاهد
نیمه حضوری
 
 
رتبه بندی گرایش های مجموعه مدیریت  
بازرگانی
صنعتی
IT
دولتی
کارآفرینی
تکنولوژی
مالی
بازرگانی بین المللی
مدیریت تولید
 
سیستم اطلاعاتی پیشرفته
منابع انسانی
کسب و کار جدید
نوآوری
مالی
بخش عمومی
بازاریابی
تحقیق در عملیات
 
مدیریت کیفیت فراگیر
سیستم اطلاعات
سازمانی
انتقال تکنولوژی
بانکداری
فناوری
مدیریت مالی
 
مدیریت منابع اطلاعاتی
مالی
آموزش و ترویج کارآفرینی
تحقیق و توسعه
بیمه
مدیریت بیمه
 
کسب و کار
تشکیلات
گردشگری
 
مهندسی مالی ور یسک
تحول
 
مدیریت دانش
تحول
کشاورزی
 
 
 
Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up