چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

دانشگاههاي ارايه دهنده رشته مديريت فناوري اطلاعات در کنکور کارشناسي ارشد سال 1394


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394
 

دوره تحصیلی

نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی

عنوان گرایش

ظرفیت نیمسال اول

ظرفیت نیمسال دوم

توضیحات

روزانه

دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران

کسب و کار الکترونیک

10

-

فقط زن

روزانه

دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران (محل تحصیل شعبه ارومیه)

کسب و کار الکترونیک

10

-

به توضیحات و شرایط در انتهای دفترچه مراجعه شود فقط زن

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

کسب و کار الکترونیک

4

-

 

روزانه

دانشگاه تهران

کسب و کار الکترونیک

-

3

 

روزانه

دانشگاه خوارزمی

کسب و کار الکترونیک

-

10

محل تحصیل تهران

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

کسب و کار الکترونیک

2

-

 

روزانه

دانشگاه شهیدبهشتی - تهران

کسب و کار الکترونیک

7

-

 

روزانه

دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

کسب و کار الکترونیک

8

-

فقط مرد محل تحصیل دانشکگده مهندسی پیشرفت

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت منابع اطلاعاتی

-

3

 

روزانه

دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

10

-

فقط زن

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

4

-

 

روزانه

دانشگاه خوارزمی

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

10

-

محل تحصیل تهران

روزانه

دانشگاه شهیدبهشتی تهران

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

7

-

 

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

10

-

 

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت دانش

3

-

 

روزانه

دانشگاه شهیدبهشتی- تهران

مدیریت دانش

7

-

 

نوبت دوم

دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران

کسب و کار الکترونیک

5

-

فقط زن

نوبت دوم

دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران (محل تحصیل شعبه ارومیه)

کسب و کار الکترونیک

5

-

به توضیحات و شرایط در انتهای دفترچه مراجعه شود فقط زن

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

کسب و کار الکترونیک

4

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران

کسب و کار الکترونیک

-

3

 

نوبت دوم

دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

کسب و کار الکترونیک

2

-

فقط مرد محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت منابع اطلاعاتی

-

3

 

نوبت دوم

دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

5

-

فقط زن

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

4

-

 

نوبت دوم

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

10

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت دانش

3

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

کسب و کار الکترونیک

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

کسب و کار الکترونیک

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

مدیریت منابع اطلاعاتی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

مدیریت منابع اطلاعاتی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

مدیریت دانش

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

مدیریت دانش

8

-

 

غیرانتفاعی

مؤسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت

کسب و کار الکترونیک

20

-

 

غیرانتفاعی

مؤسسه غیرانتفاعی نیما محمودآباد

کسب و کار الکترونیک

20

-

 

غیرانتفاعی

دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر یزد (محل تحصیل واحد اشکذر)

مدیریت منابع اطلاعاتی

20

-

 

غیرانتفاعی

مؤسسه غیرانتفاعی میزان تبریز

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

20

-

 

مجازی دولتی

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

کسب و کار الکترونیک

20

-

آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

کسب و کار الکترونیک

40

-

آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه شهیدبهشتی تهران

کسب و کار الکترونیک

40

-

آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه فردوسی مشهد

کسب و کار الکترونیک

15

-

آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

20

-

آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه فردوسی مشهد

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

15

-

آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت دانش

15

-

آموزش محور

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی

کسب و کار الکترونیک

10

-

محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران

پردیس خودگردان

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان (محل تحصیل پردیس خودگردان در چابهار)

کسب و کار الکترونیک

2

-

 

پردیس خودگردان

دانشگاه شهیدبهشتی تهران

کسب و کار الکترونیک

7

-

 

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

10

-

محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران

پردیس خودگردان

دانشگاه شهیدبهشتی تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه)

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

7

-

 

پردیس خودگردان

دانشگاه شهیدبهشتی تهران

مدیریت دانش

7

-

 

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

کسب و کار الکترونیک

10

-

آموزش محور

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

مدیریت منابع اطلاعاتی

10

-

آموزش محور

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

10

-

آموزش محور

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

مدیریت دانش

10

-

آموزش محور

مجازی غیرانتفاعی

مؤسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی مهرشهر کرج

مدیریت منابع اطلاعاتی

40

-

آموزش محور

مجازی غیرانتفاعی

مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران

مدیریت منابع اطلاعاتی

20

-

آموزش محور

مجازی غیرانتفاعی

مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

20

-

آموزش محور

مجازی غیرانتفاعی

مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران

مدیریت دانش

20

-

آموزش محور

 


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی

عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

عنوان گرایش

ظرفیت

توضیحات

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

کسب و کار الکترونیک

7

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

کسب و کار الکترونیک

12

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

مدیریت منابع اطلاعاتی

8

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

مدیریت منابع اطلاعاتی

14

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

11

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

8

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

مدیریت دانش

14

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

مدیریت دانش

7

 

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال رشت

کسب و کار الکترونیک

15

 

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی نیما محمودآباد

کسب و کار الکترونیک

8

 

غیرانتفاعی

دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر یزد (محل تحصیل واحد اشکذر)

مدیریت منابع اطلاعاتی

15

 

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی میزان تبریز

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

20

 

مجازی دولتی

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

کسب و کار الکترونیک

40

آموزش محور

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی

کسب و کار الکترونیک

7

محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران

پردیس خودگردان

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان (محل تحصیل پردیس خودگردان در چابهار)

کسب و کار الکترونیک

20

 

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

7

محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

کسب و کار الکترونیک

10

آموزش محور

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

مدیریت منابع اطلاعاتی

10

آموزش محور

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

10

آموزش محور

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

مدیریت دانش

10

آموزش محور

مجازی غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی مهرشهر کرج

مدیریت منابع اطلاعاتی

17

آموزش محور

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up