چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

همه چيز در مورد دوره کارشناسي ارشد(آيين نامه دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته )بسمه تعالي

آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

 


 
مقدمه
سرعت پرشتاب علم و فناوري و ظهور پيشرفت‌هاي عظيم علمی‌در هزاره سوم، كشورهاي جهان را در شرايطي قرار داده است كه ايجاد تحول راهبردي در برنامه‌هاي توسعه امري حياتي و  گامی ‌اساسي در جهت توسعه همه‌جانبه است و براين مبنا آموزش عالي و تمامی‌كارگزاران نظام علمی‌كشور و به طور كلي نهادهاي مولد انديشه كليدي در تبيين و تحقق اين تحول راهبردي با الهام از برنامه هاي توسعه و اهداف بلند سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامی ‌ايران خواهند داشت.

 متوليان و برنامه‌ريزان حوزه آموزش عالي كشور نيز هم‌سو و هماهنگ با نهضت تحول‌خواهي كشور و بهره‌مندي از فرصت‌هاي پيش آمده، در راستاي ارتقاي كيفيت، لزوم بازنگري آئين‌نامه‌ها ضوابط و مقررات آموزشي را در صدر  اولويت‌هاي كاري خود قرار داده‌اند. براي نيل به اين مقصود، در گام نخست، آئين‌نامه دوره‌هاي كارشناسي ارشد به لحاظ ضرورتي كه در بازنگري و اصلاح آن احساس مي‌شد با همكاري و  هماهنگي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و طي جلسات متعدد كارگروه آموزشي، به 3 شيوه آموزشي پژوهشي، آموزشي، و  پژوهشي تدوين شده است.

 ماده 1 :

هدف از تدوين آيين‌نامه دوره‌هاي كارشناسي ارشد به سه شيوه "آموزشي"، "پژوهشي" و" آموزشي پژوهشي"، تقويت و توسعه دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، ارتقاي كيفيت، تنوع‌بخشي به شيوه‌هاي نوين ار ائه آموزش، پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، تقويت و ارتقاي سطح كيفي و كمی ‌اين دوره‌ها و  همسان‌سازي آن با  برنامه‌هاي توسعه و ديگر اسناد راهبردي كشور است تا با بهر ه‌مندي از آن در تربيت متخصصان و پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح كشور بكوشيم.

توضیح ماده 1: در این دستورالعمل، منظور آیین نامه دوره کارشناسی ارشد به شیوه آموزشی - پژوهشی می‌باشد.


ماده 2 تعاريف:

دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته : دوره‌اي بالاتر از دوره كارشناسي است كه بر اساس برنامه‌هاي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي، به اخذ مدرك كارشناسي ارشد در رشته مربوط، منتهي مي‌شود.

شيوه آموزشي- پژوهشي: دوره‌اي كه محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي و پايان‌نامه است.

شيوه آموزشي: دوره‌اي با محوريت آموزش است كه دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و بدون گذراندن پايان‌نامه دانش‌آموخته مي‌شود.

شيوه پژوهشي: دوره‌اي با محوريت پژوهش كه دستاورد آن ارائه فن‌آوري جديد، ارائه نظريه و ايده جديد، توليد دانش فنی، ثبت اختراع . . .  شود  و  مشتمل بر اخذ واحدهاي درسي محدود و الزام به ارائه پايان‌نامه است.

پايان‌نامه: فعاليت پژوهشي- تحقيقاتي است كه در يك زمينه رشته تحصيلي مربوط و تحت راهنمايي استاد راهنما انجام مي‌گيرد.
مؤسسه: منظور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجري دوره‌هاي كارشناسي ارشد است.

شورا: منظور شوراي تحصيلات تكميلي مؤسسه است.

سمينار: منظور تحقيق و تتبع نظري است.

ماده 3:

 


نحوه اجراي دوره: اين دوره به صورت روزانه، شبانه، نيمه‌حضوري، مجازي و بين‌المللي طبق ضوابط مربوط قابل‌اجرا مي‌باشد.

ماده 4 شرايط ورود:

الف- داشتن شرايط عمومی ‌ورود به آموزش عالي

ب- دارابودن مدرك رسمی ‌پايان دوره كارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد تأييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري

ج- قبولي در آزمون ورودي مورد تأييد وزارت يا كسب پذيرش از مؤسسه براساس مقررات مصوب

د- پذیرفته‌شدگان هنگام ثبت نام ملزم به ارائه تعهد کتبی دال بر حضور تمام‌وقت در دوره تحصیلی در دانشگاه می‌باشند.

ماده 5  دروس جبراني :

چنان‌چه رشته دوره كارشناسي با رشته دوره تجانس نداشته باشد دانشجو بايد به تشخيص گروه آموزشي، تعدادي از دروس را تحت عنوان جبراني بگذراند.

تبصره 1: حداكثر دروس جبراني 12 واحد مي‌باشد كه در ابتداي دوره قبل از  دروس اصلي ارائه مي‌شود.

توضیح: دانشجو در صورت مردودی در دروس جبرانی موظف است بلافاصله در نیمسال بعدی دروس مذکور را مجددا اخذ و بگذراند.
تبصره 2: در انتخاب دروس، اولويت با دروس جبراني است تعيين تعداد و عناوين دروس براساس برنامه مصوب در هر رشته و زمان انتخاب آنها بر عهده شوراي گروه است .

تبصره 3: دروسي را كه دانشجو قبلاً در دوره كارشناسي گذرانده است، تكرار آن درصورتي كه عنوان درس بر اساس سرفصل برنامه مصوب كارشناسي ارشد باشد مجاز نيست.

تبصره 4: حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره يا جبراني 12 است.

ماده  6:

مؤسسه موظف است به تناسب تعداد پذيرفته‌شدگان در اين دوره، مشاور تحصيلي براي هدايت دانشجويان تعيين نمايد.

توضیح: منظور از مشاور تحصیلی، استاد راهنمای دوره تحصیلی است.

ماده  7:

تعداد واحدهاي درسي را كه دانشجو بايد در  هر نيمسال تحصيلي در اين دوره اخذ نمايد حداقل 8 و حداكثر 12 است.

ماده  8: ارزشيابي تحصيلي:

ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال نبايد كمتر از 14 باشد.

توضیح: میانگین دانشجو در هر نیمسال جانچهکمتر از 12.00 شود مشروط تلقی می‌شود. در صورتیکه دانشجویی 2 نیمسال مشروط شود محروم از تحصیل محسوب می‌گردد.

ماده  9:

در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از شرط اخذ حداقل واحد معاف است و چنان‌چه ميانگين نمره دانشجو در اين نيمسال كمتر از 14 باشد مشروط تلقي مي‌شود.

ثبصره‌های الحاقی

تبصره 1: چنانچه تعداد واحدهای انتخابی دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی با احتساب واحدهای پایان‌نامه زیر حد نصاب (8 واحد) باشد، میانگین نمرات مکتسبه وی بدون لحاظ نمودن پایان‌نامه ملاک عمل است (نمره ناتمام پایان‌نامه) و اگر این میانگین کمتر از 14 باشد مشروط تلقی نمی‌گردد.

چنانچه دانشجو در همان نیمسال دفاع نماید و پایان‌نامه نمره داشته باشد، میانگین نمرات دانشجو با احتساب پایان نامه زیر 14.00 باشد هم مشروط تلقی نمی‌گردد.

تبصره 2:  در صورتی که بدلایل خارج از اختیار دانشجو، تعداد واحدهای انتخابی وی در نیمسال، کمتر از حد نصاب باشد، در صورت تایید شورای آموزشی / تحصیلات تکمیلی پردیس / دانشکده، مشروطی وی در آن نیمسال لحاظ نمی‌گردد و باید با نیمسال بعدی تجمیع شود.

 ماده 10 :

ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 14 كمتر باشد، در اين‌صورت دانش‌آموخته دوره كارشناسي ارشد شناخته نمي‌شود.

تبصره: دانشجوئي كه پس از گذراندن كليه دروس در هر دوره در هر سه شيوه، ميانگين كل نمرات او از 14 كمتر باشد، درصورتي كه حداكثر مجاز مدت تحصيل وي به پايان نرسيده باشد مي‌تواند دروسي را كه در آنها كمتر از 14 احراز كرده است، فقط در يك نيمسال تكرار كند و درصورت جبران كمبود ميانگين كل، دانش‌آموخته مي‌شود. دانشجويي كه به هر دليل نتواند از اين فرصت استفاده كند از ادامه تحصيل محروم مي‌شود و مدركي دريافت نمي‌كند.

ماده 11  حضور وغياب:

حضور دانشجو در تمامی‌برنامه‌هاي درسي و ديگر فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي دوره، الزامی ‌است و غيبت دانشجو در هر درس نبايد از  مجموع ساعات آن درس تجاوز كند درغير اين صورت، نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می‌شود.

تبصره 1: درصورتي كه غيبت دانشجو دريك درس بيش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه موجه تشخيص داده شود آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف می‌شود. دراين صورت رعايت حد نصاب 8 واحد در آن نيمسال الزامی ‌نيست ؛ ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل براي دانشجو يك نيمسال كامل محسوب مي‌شود.

تبصره 2: غيبت در شيوه پژوهشي ارزيابي ناموفق واحدهاي پژوهشي اخذشده در آن نيمسال است كه طبق نظر هيأت داوران درماده 23 انجام می‌شود.

ماده 12 :

غيبت غير موجه در امتحان هر درس منجر به نمره صفر در آن درس می‌شود.

تبصره 1: درصورتي كه غيبت دانشجو درامتحان از نظر مؤسسه موجه تشخيص داده شود درس مزبور حذف می‌شود.

ماده 13  مرخصي تحصيلي :

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد در هر سه شيوه می‌تواند حداكثر يك نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد . مدت مذكور جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب می‌شود.

توضیح: دانشجو مجاز به اخذ مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال تحصیلی نمی‌باشد.

ماده 14  انصراف، اخراج وترك تحصيل:

دانشجو می‌تواند به هر دليل از تحصيل اعلام انصراف نمايد. در اين صورت بايد درخواست خود را مبني بر انصراف به موسسه تسليم نمايد، چنانچه دانشجو بعد از 1 ماه درخواست خود را پس نگيرد آن مؤسسه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام می‌نمايد.
تبصره 1: دانشجوي انصرافي يا اخراج از تحصيل ( مشروطي دو نيمسال، سنوات بيش از حد مجاز) موظف است به تعهداتي كه سپرده است عمل نمايد.

تبصره 2: دانشجوي انصرافي يا اخراج از تحصيل می‌تواند در صورت تسويه حساب كامل با مؤسسه، مجدداً در آزمون شركت نمايد.

ماده 15  طول دوره:

طول مدت دوره در هر سه شيوه حداكثر 2 سال مشتمل بر 4 نيسمال تحصيلي است.

تبصره : در موارد استثنائي افزايش طول مدت دوره با تشخيص شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مجاز است. در هر صورت، مدت دوره در هر سه شيوه نبايد از 2.5 سال تجاوز نمايد.

توضیح: حداقل دوره به هر حال کمتر از 3 نیمسال نخواهد بود.

ماده 16  انتقال، تغيير رشته و مهمان :

انتقال و تغيير رشته در هر سه شيوه كارشناسي ارشد ممنوع است.

تبصره 1: انتقال از دوره شبانه به روزانه، نيمه حضوري و مجازي به حضوري (اعم از روزانه و شبانه)  و از دانشگاههاي غيردولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است.

تبصره 2: انتقال از يك شيوه به شيوه ديگر با رعايت سنوات دوره در اختيار موسسه آموزش عالي است.

تبصره 3: هر دانشجو در هر سه شيوه كارشناسي ارشد می‌تواند حداكثر 2 نيسمال را با موافقت موسسه مبدأ و مقصد به عنوان مهمان بگذراند.

 ماده 17:

معادل‌سازي دروس در دروه كارشناسي ارشد با نظر گروه آموزشي و با شرايط زير امكان پذير است:

الف : پذيرش وي براي ورود به دوره مورد تأييد وزارت باشد.

ب : مؤسسه قبلي دانشجو در رشته تحصيلي، مورد تأييد وزارت باشد.

ج:  سرفصل دروس گذرانده دانشجو بر اساس برنامه هاي مصوب شوراي برنامه‌ريزي باشد.

ماده 18  استاد راهنما:

استاد راهنما در دوره كارشناسي ارشد آموزشي - پژوهشي به پيشنهاد دانشجو و با موافقت يكي از اعضاي هيات علمی ‌با مرتبه حداقل استادياري و تأييد شورا تعيين می‌شود.

تبصره :چنانچه استاد راهنما خارج از مؤسسه آ موزش عالي انتخاب شود به جاي شرط استادياري داشتن مدرك دكتري الزامی‌است.
استاد راهنما در دوره کارشناسی ارشد، بنا به درخواست دانشجو و با موافقت یکی از اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل استادیاری و تایید شورای آموزشی گروه ذی‌ربط تعیین می‌گردد.

ماده19: استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما پس از تأييد شوراي گروه از اعضاي هيأت علمی ‌داخل يا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب می‌شود.

ماده 20 : ارزشيابي پايان‌نامه

الف:

  نمره از 19 تا 20  : عالي

از 18.00 تا 18.99 : بسیار خوب

از 16.00 تا 17.99 : خوب

از 14.00 تا 15.99 قابل قبول

ب  نمره كمتر از 14.00: غير قابل قبول

تبصره : چنانچه ارزشيابي پايان‌نامه غيرقابل‌قبول باشد دانشجو مجاز است حداكثر 1 نيمسال در مدت مجاز تحصيل در جلسه دفاعيه شركت و مجدداً از پايان‌نامه دفاع كند. دانشجويي كه در فرصت تعيين‌شده نتواند از پايان‌نامه خود با موفقيت دفاع نمايد، از ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم می‌شود.

ماده 21:

به دانشجوي كارشناسي ارشد كه به هر دليل از تحصيل باز می‌ماند، فقط يك گواهي كه دانشجو چه دروسي را در چند واحد و با چه نمره‌اي گذرانده اعطا می‌شود.

ماده 22:

ارزشيابي پايان‌نامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران انجام می‌شود.

ماده 23:

تركيب هيأت داوران براساس دستورالعمل شورا است.

ترکیب هیات داوران بشرح ذیل، اعلام می‌گردد:

 مدیر کل خدمات آموزشی یا معاون آموزشی پردیس / دانشکده بعنوان نماینده ایشان و مسئول هیات داوران

- استاد یا استادان راهنما

- استاد یا استادان مشاور

- استاد داور

ماده24:

گواهينامه پايان دوره كارشناسي ارشد به هر سه شيوه (آموزشي- پژوهشي، آموزشي و پژوهشي) ارزش يكساني داشته و می‌تواند در دوره تحصيلي بالاتر ادامه تحصيل دهد.

ماده  25:

تعداد واحدهاي دوره كارشناسي ارشد در هر سه شيوه (آموزشي -پژوهشي، آموزشي وپژوهشي) برحسب رشته حداقل 28 و حداكثر 32 واحد است.

الف  شيوه آموزشي  پژوهشي

 ماده 26 :

تعداد واحد پايان‌نامه در اين شيوه حداقل 4 و حداكثر 6 واحد درسي براي همه رشته‌ها و بر اساس برنامه مصوب می‌باشد.

توصیح: برای رشته های خاص مطابق برنامه مصوب سقف پایان‌نامه 8 واحد می‌باشد.

ماده 27  پايان‌نامه:

دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي، موضوع پايان‌نامه خود را با نظر استاد يا اساتيد راهنما و تأييد گروه مربوط، انتخاب نمايد. موضوع پايان‌نامه پس از تأييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده قطعيت می‌يابد.

ب  شيوه آموزشي

ماده 28:

در اين شيوه، تمامی ‌دوره به صورت واحدهاي درسي بدون پايان‌نامه خواهد بود كه گذراندن حداقل 2 و حداكثر 4  واحد سمينار ( تحقيق وتتبع نظري) الزامي است.

ج  شيوه پژوهشي

ماده 29:

اين شيوه پذيرش براي مؤسسات پژوهشي بوده و در مورد مؤسسات آموزشي منوط به تأمين كل هزينه ها (انجام تحقيق وحق‌الزحمه پايان‌نامه) از محل درآمدهاي اختصاصي طرح پژوهشي كاربردي استاد راهنما قابل اجرا می‌باشد.

ماده 30:

دانشجو طي نيمسال اول موظف است موضوع پژوهش خود را با نظر استاد راهنما و تأييد گروه انتخاب نمايد.


ماده 31 :

تعداد واحدهاي درسي در اين شيوه 6 تا 10 واحد است و دانشجو می‌تواند همزمان با واحدهاي آموزشي، واحدهاي پژوهشي خود را با نظر استاد راهنما و تأييد گروه انتخاب نمايد.

ماده 32:

حضور و غياب دانشجو در مرحله پژوهش در اين شيوه با نظر استاد راهنما و تأييد گروه و بر اساس تعداد جلسات مشاوره و راهنمايي صورت می‌پذيرد.

ماده  33:

روند پيشرفت پژوهش دانشجو در هر نيمسال با حضور استاد راهنما، نماينده تحصيلات تكميلي موسسه و 1 نفر از اعضاي هيأت علمی ‌متخصص به انتخاب مدير گروه ذي‌ربط، مورد ارزشيابي قرار مي‌گيرد.

تبصره 1: كل واحدهاي پايان‌نامه دراين شيوه به 3 نيمسال تقسيم شده و دانشجو در هر نيمسال يك سوم آنها را تحت عنوان بخش اول پايان‌نامه اخذ می‌نمايد.

تبصره 2 : حداقل نمره قبولي پس از داوري روند پيشرفت پژوهش دانشجو در هر نيمسال نمره 14.00 است.

تبصره 3: چنانچه نمره پيشرفت پژوهشي دانشجو در هر ارزيابي كمتر از 14.00 باشد وي در آن نيمسال مشروط تلقي می‌شود.

 ماده 34:

ارزيابي نهايي در اين شيوه دفاع از پايان‌نامه است كه آخرين مرحله تحصيل دانشجو انجام می‌شود.

ساير مقررات

 ماده 35:

اجراي هر يك از شيوه‌های  "آموزشی پژوهشی"، "آموزشی" و "پژوهشی"، در دوره، توسط مؤسسه با مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي مجاز است.

 ماده 36:

در مواردي كه آيين نامه ساكت است تصميم‌گيري برعهده شورا می‌باشد.

 ماده 37:

آيين‌نامه در برگيرنده اصول و ضوابط كلي دوره كارشناسي ارشد به 3 شيوه اجرايي می‌باشد و مؤسسه موظف است دستورالعمل اجرايي آن را در چارچوب آيين‌نامه تدوين و پس از تصويب در شورا اجرا كند.

ماده 38:

تفسير آيين نامه برعهده معاونت آموزشي وزارت است و در صورت بروز ابهام، نظر معاونت مذكور مورد استناد قرار خواهد گرفت.

تاریخ اجرای این دستورالعمل از نیمسال اول سال تحصیلی 93-1392 برای ورودیهای سال 1392 مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور و شیوه‌نامه و . . . می‌باشد.

 

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up