پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

دروس امتحاني آزمون کارشناسي ارشد برق


 

زبان عمومی و تخصصی

این درس دارای 30 سوال در آزمون با ضریب ( 3 ) برای تمامی گرایش‌ها می‌باشد.

درس زبان شامل سه بخش لغات ، گرامر و درک مطلب می‌باشد.

با توجه به اینکه ضریب این درس در تمامی گرایش‌ها یکسان می باشد ، لذا نقش مهمي در قبولي آزمون كارشناسي ارشد دارد.

 

ریاضیات

این درس دارای 12 سوال در آزمون و ضریب ( 4 ) برای تمامی گرایش‌ها می باشد و کسب درصد مناسب در این درس کمک زیادی به بالا بردن نمره نهایی آزمون خواهد کرد.

این درس شامل سه بخش ریاضی مهندسی ، معادلات دیفرانسیل و آمار و احتمال می‌باشد و به طور معمول به ترتیب 7 ، 3 و 2 سوال از 12 سوال به هر بخش اختصاص می‌یابد.

سرفصل‌های درس ریاضی مهندسی:

اعداد مختلط، حد و پیوستگی و مشتق توابع مختلط; نگاشت‌های مختلط، دنباله‌ها و سری‌های مختلط، صفرها و تكین‌ها (سری تیلور، توانی و دوران); محاسبه انتگرال‌های مختلط با استفاده از نظریه مانده‌ها، شاخه‌ها در سیر انتگرال‌گیری، كاربرد انتگرال‌های مختلط در محاسبه انتگرال های حقیقی و انتگرال های سینوسی; بسط سری فوریه، تبدیل فوریه،انتگرال فوریه، معادلات كوشی ریمان، توابع همساز، جواب عمومی، معادلات مشتق جزئی, روش جداسازی متغیرها، معادلات موج و گرما، معادله پتانسیل، حل معادلات، مشتق جزئی در مختصات استوانه‌ای و كروی، استفاده از تبدیل لاپلاس در حل معادلات با مشتق جزئی

سرفصل های درس معادلات دیفرانسیل:

معادله مرتبه اول به فرم ، معادلات تفكیك‌پذیر، همگن، كامل، فاكتور انتگرال، مرتبه اول خطی، برنولی، كلرو، لاگرانژ، سیستم‌های قائم ; معادلات خطی همگن، از مرتبه دلخواه n با ضریب ثابت، معادلات غیرهمگن خطی با ضرایب نامعین، روش عمومی برای حل معادلات خطی غیرهمگن، روش اپراتوری معكوس، روش حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم در حالت خاص و فاقد تابع، فاقد متغیر، همگن نسبت به معادله كوشی، حل معادله و دیفرانسیل به كمك سری توانی; با استفاده از سری توسعه یافته (منفی و منظم) معادله لژاندر، معادله بسل، معادله قابل تبدیل به بسل، تابع بسل نوع اول و دوم، دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی، تبدیل لاپلاس، تبدیل لاپلاس مشتق، تبدیل لاپلاس انتگرال; انتگرال گیری از تبدیل لاپلاس، مشتق‌گیری از تبدیل لاپلاس، انتقال بر محور فركانس در زمان كانولوشن، معادلات انتگرال دیفرانسیل انتگرالی، تبدیل لاپلاس توابع متناوب، دستگاه معادلات دیفرانسیل

سرفصل‌های درس آمار و احتمال:


 
آنالیز تركیبی و احتمال، احتمال شرطی، قانون بیز، متغیرهای تصادفی. بررسی چند توزیع مهم متغیرهای تصادفی گسسته، امید ریاضی، واریانس، گشتاورها، متغیرهای تصادفی یك متغیره و دو متغیره; : بررسی چند توزیع مهم متغیرهای تصادفی پیوسته (نرمال، گوسی، رایلی )

 

 

مدار‌های الکتریکی

این درس دارای 12 سوال در آزمون و ضریب ( 4 ) برای تمامی گرایش‌ها می باشد و کسب درصد مناسب در این درس کمک زیادی به بالا بردن نمره نهایی آزمون خواهد کرد.

این درس شامل مباحث مربوط به درس مدار‌های الکتریکی 1 و مدار‌های الکتریکی 2 می باشد.

سر فصل‌های درس مدار الکتریکی :

قوانین كیرشف، عناصر مداری، مشخصه ولتاژ- جریان، مدارهای مقاومتی، تحلیل گره و مش، مدار معادل تونن و نورتن، تقسیم ولتاژ و جریان، استفاده از تقارن در حل مدارهای مقاومتی، مدار غیرخطی و تعیین نقطه كارآن، تقویت كننده‌های عملیاتی، مدارهای مرتبه اول و دوم‌‌ (پاسخ پله، پاسخ ضربه، پاسخ صفر و ورودی صفر، پاسخ به ورودی دلخواه، حالت گذرا، حالت دائمی، نوسان و مقاومت منفی، مدارهای با چند ثابت زمانی)، انتگرال كانولوشن، مدارهای دوگان. تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی (پاسخ كامل و حالت دائمی سینوسی، امپدانس، ادمیتانس، مدارهای تشدید، توان در حالت دائمی سینوسی و انتقال توان ماكزیمم) مدارهای سه فاز (ستاره، مثلث و محاسبه مدار متعادل سه فاز)، عناصر ترویج شده ، سلف‌های تزویج شده سری، موازی و مختلط، سلفهای تزویج شده ترانسفورماتوری، ترانسفورماتور ایده‌آل ، تطبیق‌ امپدانس; گراف‌های یك شبكه و قضیه تلگان، تجزیه و تحلیل گره و مش،‌ تجزیه و تحلیل حلقه و كات ست، معادلات حالت، تبدیل لاپلاس، فركانس‌های طبیعی‌(تعداد فركانس‌های صفر و غیرصفر شبكه)   توابع شبكه، قضایای شبكه ها (جانشینی، جمع آثار و هم پاسخی)دوقطبی ها (ماتریس امپدانس، ادمیتانس، هیبرید و انتقال، به هم پیوستن دوقطبی ها، دوقطبی ختم شده)

 

 

کنترل خطی

این درس دارای 12 سوال در آزمون و ضریب ( 4 ) برای گرایش‌های کنترل ، قدرت و مهندسی پزشکی و ضریب ( 3 ) برای گرایش‌های الکترونیک و مخابرات می باشد.

این درس شامل مباحث : روش میسون ، مدلسازی ، پاسخ زمانی سیستم‌ها ، پایداری ، مکان ریشه ، تحلیل پاسخ فرکانسی (دیاگرام  bode و دیاگرام نایکوئیست ) جبران ساز و طراحی کنترل کننده می باشد.

در سال ‌های اخیر ، سوالات این درس بیشتر به صورت مفهومی و تحلیلی طرح شده است و لذا برای کسب درصد مناسب در این درس ، نیاز به مطالعه دقیق ، مفهومی و تحلیلی می‌باشد.

 

تجزیه و تحلیل سیستم ها

این درس که با نام درس سیگنال نیز مطرح است ، دارای 12 سوال در آزمون و ضریب ( 4 ) برای گرایش‌های کنترل ، الکترونیک ، مخابرات و مهندسی پزشکی و ضریب صفر برای گرایش‌ قدرت می‌باشد.

این درس شامل مباحث : خواص سیستم‌ها ، سیستم‌های LTI ، سری فوریه پیوسته و گسسته ، تبدیل فوریه پیوسته و گسسته ، تبدیل لاپلاس ، تبدیل Z و نمونه برداری می‌باشد. ( البته از مبحث نمونه برداری در سالیان اخیر سوالی در کنکور مطرح نشده است. )

با یک برنامه ریزی مناسب برای مطالعه می‌توان درصد مناسبی در این درس کسب نمود .

 

الکترونیک

این درس دارای 12 سوال در آزمون و ضریب ( 4 ) برای گرایش الکترونیک ، ضریب صفر برای گرایش قدرت و ضریب ( 3 ) برای گرایش‌های دیگر می‌باشد.

این درس شامل مباحث درس الکترونیک 1 و 2 می باشد. مباحث درس الکترونیک 1 : آشنایی مقدماتی با فیزیک الکترونیک و ادوات پایه ای الکترونیک مانند دیود، ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی و ترانزیستورهای اثر میدان.

مباحث درس الکترونیک 2 : بررسی پایه ای تقویت کننده های یک و چند طبقه، پاسخ فرکانسی، تقویت کننده تفاضلی، فیدبک، تقویت کننده توان و آپ - امپ.

این درس برای داوطلبان گرایش الکترونیک نقش بسیار مهی دارد.

 

ماشین‌های الکتریکی

این درس دارای 12 سوال در آزمون و ضریب ( 4 ) برای گرایش قدرت ، ضریب ( 3 ) برای گرایش‌ کنترل و ضریب صفر برای گرایش‌های دیگر می‌باشد.

این درس شامل مباحث : میدان‌های مغناطیسی ، مفاهیم تبدیل انرژی ، ماشین‌های DC ، ترانسفورماتور‌ها و موتور‌های القایی می‌باشد.

این درس برای داوطلبان گرایش قدرت نقش بسیار مهمی دارد.

 

بررسی سیستم‌های قدرت

این درس دارای 12 سوال در آزمون و ضریب ( 3 ) برای گرایش قدرت و ضریب صفر برای گرایش‌های دیگر می‌باشد.

اين درس از سال 84 به دروس امتحانی اضافه شده است.و به همين دليل تست‌هاي كمي از كنكور‌هاي آزمون های کارشناسی ارشد سال های قبل در دسترس مي‌باشد. در این  درس در قسمت طرح تست‌هاي محاسباتي براي كنكور محدوديت وجود دارد چون مسائل محاسباتي مهم اين درس اكثرا راه‌حل‌هاي طولاني دارند و در غالب تست قابل طرح نيستند به همين دليل داوطلبان بايد در قسمت مفاهيم تسلط بهتري پيدا كرده و به روش‌هاي حل مسائل با محاسبات كمتر ،توجه بيشتري كنند.

 

الکترومغناطیس

این درس دارای 12 سوال در آزمون و ضریب ( 4 ) برای گرایش مخابرات ، ضریب ( 1 ) برای گرایش‌ مهندسی پزشکی ، ضریب صفر برای گرایش کنترل و ضریب ( 3 ) برای گرایش‌های دیگر می‌باشد.

با توجه به اینکه از نظر اکثر دانشجویان ، این درس ، درسی مفهومی و نسبتا دشواری می‌باشد ، لذا برخی از دانشجویان اصلا به سمت این درس نمی‌آیند! لذا کسب درصد مناسب در این درس کمک بسیار زیادی به بالا بردن نمره نهایی آزمون خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up