چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

سرفصلها و عناوين مهم آمار توصيفي


سرفصل  ها و عناوین مهم در آمار توصیفی  کنکور کارشناسی ارشد

آمار توصیفی

آمار توصیفی

آمار استنباطی

جامعه

نمونه

متغیر

مقیاس های اندازه گیری

مقیاس اسمی

مقیاس ترتیبی

مقیاس فاصله ای

مقیاس نسبی

توزیع های فراوانی و نمودارها

توزیع های فراوانی و نمودارها

توزیع فراوانی طبقه بندی شده

توزیع فراوانی تراکمی

توزیع فراوانی تراکمی درصدی

نمودار فراوانی

هیستوگرام

نمودار ستونی

نمودار چندضلعی تراکمی (اجایو)

اندازه های گرایش مرکزی

معدل ها

نما

میانه

میانگین

شاخص های پراکندگی

دامنه تغییرات

انجراف چارکی

محاسبه چارک ها

واریانس

مقایسه شاخص های پراکندگی

کجی

کشیدگی

نمره های استاندارد

رتبه درصدی

نقاط درصدی

دهک ها و چارک ها

نمره z

نمره T

نمره های نه گانه

منحنی طبیعی

مفهوم منحنی طبیعی

ویژگی های منحنی طبیعی

منحنی طبیعی استاندارد

سطوح زیر منحنی طبیعی استاندارد

پیدا کردن رتبه درصدی معادل z

پیدا کردن نمره خام یا استاندارد معادل رتبه درصدی

پیدا کردن مساحت منحنی واقع بین دو نمره استاندارد

پیدا کردن فاصله ای که نسبت معینی در آن قرار می گیرد

همبستگی

همبستگی

نمودارهای پراکندگی

شدت همبستگی

توزیع فراوانی دو بعدی

محاسبه ضریب همبستگی

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

عواملی که بر ضریب همبستگی اثر می گذارند

تفسیر ضریب همبستگی

ضریب تعیین

رگرسیون و پیش بینی

پیش بینی

پیش بینی نمره های استاندارد

رگرسیون به طرف میانگین

خط رگرسیون

ملاک بهترین پیش بینی

ملاک حداقل مجذورها

پیش بینی با نمره های خام

خطای استاندارد برآورد

توزیع های احتمال و دو جمله ای

متغیر تصادفی

متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته

توزیع احتمال

توزیع های احتمال و فراوانی  نسبی

امید ریاضی متغیر تصادفی

واریانس و انحراف استاندارد متغیر تصادفی دو جمله ای

 

 

 

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up