چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

ظرفيت رشته هاي مختلف مجموعه مديريت 94


مجموعه مدیریت

رشته

دوره

ظرفیت

رشته

دوره

ظرفیت

 

 

 

 

مدیریت بازرگانی

کد 1

روزانه

495

 

 

 

 

مدیریت مالی

کد 6

روزانه

85

شبانه

170

شبانه

33

پیام نور

343

پیام نور

-

غیر انتفاعی

1790

غیر انتفاعی

230

مجازی

85

مجازی

40

نیمه حضوری

12

نیمه حضوری

-

پردیس

252

پردیس

57

جمع کل

3147

جمع کل

445

 

 مدیریت منابع انسانی

کد 8

روزانه

47

شبانه

12

پیام نور

18

مجازی

80

پردیس

25

جمع

22

 

رشته

دوره

ظرفیت

رشته

دوره

ظرفیت

 

 

 

 

مدیریت صنعتی

کد 3

روزانه

232

 

 

 

 

مدیریت IT

کد 4

روزانه

108

شبانه

86

شبانه

44

پیام نور

-

پیام نور

107

غیر انتفاعی

770

غیر انتفاعی

80

مجازی

160

مجازی

140

نیمه حضوری

-

نیمه حضوری

-

پردیس

133

پردیس

36

جمع کل

1381

جمع کل

515

 

رشته

دوره

ظرفیت

رشته

دوره

ظرفیت

 

 

 

مدیریت دولتی

کد 2

روزانه

189

 

 

 

مدیریت تکنولوژی

کد 5

روزانه

34

شبانه

97

شبانه

22

پیام نور

286

پیام نور

-

غیر انتفاعی

30

غیر انتفاعی

-

مجازی

85

مجازی

120

نیمه حضوری

10

نیمه حضوری

-

پردیس

82

پردیس

31

جمع کل

779

جمع کل

207

 

رشته

دوره

ظرفیت

رشته

دوره

ظرفیت

 

مدیریت کار آفرینی

کد 7

روزانه

215

حمل و نقل دریایی

کد 10

روزانه

19

شبانه

133

شبانه

14

پیام نور

46

پردیس

3

مجازی

180

 

 

پردیس

101

 

 

جمع

852

جمع

36

 

مدیریت بازرگانی دریایی

کد 11

 

روزانه

12

 

 

 

شبانه

12

 

 

جمع

24

 

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up