چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

ميانگين نمره کل پذيرفته شدگان به تفکيک دوره و دانشگاه


میانگین نمره کل پذیرفته شدگان به تفکیک دوره و دانشگاه

1134ـ حسابداري (با ضرايب گرايش 1)

دوره

میانگین نمره کل

دانشگاه

توضیحات

روزانه

6865

دانشكده علوم اقتصادي

 

روزانه

6396

دانشگاه اروميه

 

روزانه

6464

دانشگاه اصفهان

 

روزانه

6891

دانشگاه الزهرا(س)

 

روزانه

6409

دانشگاه الزهرا(س)

شیوه آموزش محور

روزانه

5820

دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان

 

روزانه

5970

دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان

 

روزانه

6358

دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره) ـ قزوين

 

روزانه

7488

دانشگاه تربيت مدرس

 

روزانه

6843

دانشگاه تهران

محل تحصیل پرديس قم

روزانه

9010

دانشگاه تهران

 

روزانه

6595

دانشگاه رازي كرمانشاه

 

روزانه

5852

دانشگاه سمنان

 

روزانه

5993

دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان

 

روزانه

6298

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 

روزانه

7286

دانشگاه شهيد بهشتي

 

روزانه

6166

دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

روزانه

6048

دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

روزانه

7030

دانشگاه شيراز

 

روزانه

8042

دانشگاه علامه طباطبايي

 

روزانه

7961

دانشگاه علامه طباطبايي

 

روزانه

6918

دانشگاه فردوسي مشهد

 

روزانه

6302

دانشگاه قم

 

روزانه

5932

دانشگاه كردستان

 

روزانه

5543

دانشگاه كردستان

شیوه آموزش محور

روزانه

6641

دانشگاه مازندران ـ بابلسر

 

روزانه

6074

دانشگاه ولي‌عصر(عج) ـ رفسنجان

 

روزانه

6106

دانشگاه يزد

 

نوبت دوم

6058

دانشكده علوم اقتصادي

 

نوبت دوم

4989

دانشگاه اروميه

 

نوبت دوم

5706

دانشگاه اصفهان

 

نوبت دوم

5898

دانشگاه الزهرا(س)

 

نوبت دوم

5604

دانشگاه الزهرا(س)

شیوه آموزش محور

نوبت دوم

5286

دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان

 

نوبت دوم

5261

دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان

 

نوبت دوم

5280

دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره) ـ قزوين

 

نوبت دوم

5379

دانشگاه تهران

محل تحصیل پرديس قم

نوبت دوم

6614

دانشگاه تهران

 

نوبت دوم

5184

دانشگاه رازي كرمانشاه

 

نوبت دوم

4662

دانشگاه سمنان

 

نوبت دوم

4675

دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان

 

نوبت دوم

5390

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 

نوبت دوم

5882

دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

نوبت دوم

5919

دانشگاه شيراز

 

نوبت دوم

6313

دانشگاه علامه طباطبايي

شیوه آموزش محور

نوبت دوم

6473

دانشگاه علامه طباطبايي

شیوه آموزش محور

نوبت دوم

5644

دانشگاه فردوسي مشهد

 

نوبت دوم

5735

دانشگاه مازندران ـ بابلسر

 

نوبت دوم

4794

دانشگاه ولي‌عصر(عج) ـ رفسنجان

 

نوبت دوم

5344

دانشگاه يزد

 

نيمه حضوري

5437

دانشگاه اروميه

محل تحصيل مركزآموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه

پيام نور

4187

دانشگاه پيام نور مركز ابوموسي

شيوه آموزش محور

پيام نور

4707

دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس (واحد قشم)

شيوه آموزش محور

پيام نور

5396

دانشگاه پيام نور مركز بهشهر

 

پيام نور

4925

دانشگاه پيام نور مركز بهشهر

شيوه آموزش محور

پيام نور

4609

دانشگاه پيام نور مركز بين‌الملل عسلويه

شیوه آموزش محور

پيام نور

5668

دانشگاه پيام نور مركز تهران (واحد ري)

 

پيام نور

5231

دانشگاه پيام نور مركز تهران (واحد ري)

شيوه آموزش محور

غيرانتفاعي

5603

دانشگاه بين‌المللي امام رضا(ع) ـ مشهد (غيرانتفاعي)

 

غيرانتفاعي

4601

دانشگاه بين‌المللي امام رضا(ع) ـ مشهد (غيرانتفاعي)

شیوه آموزش محور

غيرانتفاعي

5737

مركزآموزش عالي غيرانتفاعي خاتم-تهران

 

غيرانتفاعي

4315

موسسه غيرانتفاعي ادیب مازندران-ساری

 

غيرانتفاعي

4619

موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين

 

غيرانتفاعي

4513

موسسه غيرانتفاعي المهدي-اصفهان

 

غيرانتفاعي

3814

موسسه غيرانتفاعي برايند شاهرود

 

غيرانتفاعي

4868

موسسه غيرانتفاعي پرندك-پرندك

 

غيرانتفاعي

4118

موسسه غيرانتفاعي تاكستان -تاكستان قزوين

 

غيرانتفاعي

5221

موسسه غيرانتفاعي رجاء-قزوين

 

غيرانتفاعي

4488

موسسه غيرانتفاعي روزبهان-ساري

 

غيرانتفاعي

4263

موسسه غيرانتفاعي سمنگان- آمل

 

غيرانتفاعي

3843

موسسه غيرانتفاعي سناباد-چناران

 

غيرانتفاعي

4302

موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين

 

غيرانتفاعي

14527

موسسه غيرانتفاعي شاندیز-مشهد

 

غيرانتفاعي

5128

موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني-اصفهان

 

غيرانتفاعي

4734

موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان

 

غيرانتفاعي

4717

موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد

 

غيرانتفاعي

4061

موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري-نور

 

غيرانتفاعي

3840

موسسه غيرانتفاعي فروردين-قائمشهر

 

غيرانتفاعي

3544

موسسه غيرانتفاعي قشم

 

غيرانتفاعي

4479

موسسه غيرانتفاعي كار

محل تحصیل واحدقزوین

غيرانتفاعي

4463

موسسه غيرانتفاعي كوشيار- رشت

 

غيرانتفاعي

4139

موسسه غيرانتفاعي گلستان- گرگان

 

غيرانتفاعي

4373

موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان

 

غيرانتفاعي

4087

موسسه غيرانتفاعي نمين ـ اردبيل

 

مجازي

3745

دانشگاه پيام نور مركز بهشهر

شيوه آموزش محور

مجازي

4049

دانشگاه تهران

محل تحصیل پرديس قم-

شيوه آموزش محور

مجازي

4152

دانشگاه تهران

شيوه آموزش محور

مجازي

4433

دانشگاه شهيد بهشتي

شیوه آموزش محور-

پردیس دانشگاه شهید بهشتی

پرديس خودگردان

4634

دانشگاه اروميه

محل تحصيل پردیس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان

4278

دانشگاه الزهرا(س)

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان

3770

دانشگاه تهران

محل تحصيل پرديس خودگردان ارس واقع در جلفا

پرديس خودگردان

3687

دانشگاه تهران

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش

پرديس خودگردان

4738

دانشگاه تهران

محل تحصيل پردیس خودگردان البرزواقع درکرج

پرديس خودگردان

4505

دانشگاه رازي كرمانشاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان

3946

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

محل تحصیل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان

3843

دانشگاه شهيد چمران اهواز

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان

4155

دانشگاه شيراز

محل تحصيل پردیس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان

3950

دانشگاه علامه طباطبايي

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان

4045

دانشگاه علامه طباطبايي

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان

3777

دانشگاه قم

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان

3602

دانشگاه قم

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان

3580

دانشگاه گيلان ـ رشت

محل تحصیل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در انزلي

 


 

1134ـ حسابرسی (با ضرايب گرايش 1)

دوره

میانگین

نمره کل

دانشگاه

توضیحات

روزانه

6425

دانشگاه علامه طباطبايي

 

روزانه

6731

دانشگاه فردوسي مشهد

 

نوبت دوم

6083

دانشگاه علامه طباطبايي

شیوه آموزش محور

نوبت دوم

5966

دانشگاه فردوسي مشهد

 

غيرانتفاعي

4916

دانشگاه بين‌المللي امام رضا(ع) ـ مشهد (غيرانتفاعي)

 

غيرانتفاعي

4026

دانشگاه بين‌المللي امام رضا(ع) ـ مشهد (غيرانتفاعي)

شیوه آموزش محور

غيرانتفاعي

5348

مركزآموزش عالي غيرانتفاعي خاتم-تهران

 

غيرانتفاعي

4163

موسسه غيرانتفاعي پرندك-پرندك

 

غيرانتفاعي

3892

موسسه غيرانتفاعي تاكستان -تاكستان قزوين

 

غيرانتفاعي

4514

موسسه غيرانتفاعي رجاء-قزوين

 

غيرانتفاعي

3699

موسسه غيرانتفاعي سمنگان- آمل

 

پرديس خودگردان

3739

دانشگاه علامه طباطبايي

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان

3768

دانشگاه علامه طباطبايي

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up