جمعه ١ تیر ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

اولين مقالات چاپ شده شيمي تجزيه


 بسمه تعالی

 

برای تهیه آمار در پایگاه استنادی scopus نام کشور ایران جستجو شد. که کلیه اسناد علمی ایران اعم از مقالات، کتب، مقالات کنفرانسها، نوتها،  پتنتها از سال 1820 تا کنون بررسی شد. از سال 1877 تا 2016 حدود 339783 سند علمی به آدرس ایران ثبت شده بود.

عکس زیر این آمار را به تفکیک سال نشان می دهد.


 

همان طور که مشاهده می شود قدیمی ترین مقاله ایران مربوط به سال 1877 می باشد.

Notes and Queries

Volume s5-VII, Issue 172, 14 April 1877, Pages 292-293

Socotra (Letter)

Prideaux, W.F.

 

View additional authors

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional authors...

British Residency, Bushire, Iran

View additional affiliations

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional affiliations...

Abstract

[No abstract available]

ISSN: 00293970Source Type: Journal Original language: English

DOI: 10.1093/nq/s5-VII.172.292-c

مقاله دیگر در همون سال از همون فرد

 

Notes and Queries

Volume s5-VIII, Issue 187, 28 July 1877, Page 63

Rodolfe stadler and giovanni orlandi  (Note)

Prideaux, W.F.

 

View additional authors

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional authors...

British Residency, Bushire, Iran

View additional affiliations

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional affiliations...

Abstract

[No abstract available]

ISSN: 00293970Source Type: Journal Original language: English

DOI: 10.1093/nq/s5-VIII.187.63Document Type: Note

 

Top of Form

Bottom of Form

  Prideaux, W.F.; British Residency, Bushire, Iran
© Copyright 2010 Elsevier B.V., All rights reserved.

 

متاسفانه علی رقم اینکه در آدرس مقاله نام ایران وجود دارد ولی نویسندگان ایرانی نیستند.

اولین مقاله ای که هم نام نویسنده ایرانی است و هم  آدرس ایران در آنها آمده است مقاله ای مربوط به سال 1944 می باشد. که توسط دکتر حبیبی به زبان آلمانی نوشته شده است.

ORL

Volume 6, Issue 1, 1944, Pages 35-44

Contribution à l’etude de rhinosporidium seeberi. Description de 16 cas observés en Iran  (Article)

Habibi, M.

 

View additional authors

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional authors...

Laboratoire d’amatomie pathologique, Téhéran, Iran

 

View additional affiliations

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional affiliations...

Abstract

Rhinosporidium Seeberi, a parasite of Ihe class phycomycete, is found in man and animal (horse and cattle). Its dispersion region is especially South America, Ceylon, Africa and Persia. So far 165 cases of disease in man have been described, 16 eases of which were observed by the author in Persia. Males are chiefly attacked, of 16 observations only four were in women. The exciter leads to the formation of tumours inside the nose and in the eyelids, varying in size from a corn of rice to a hazel nut. Biology of the exciter, histological descriplion. The treatment recommended is extirpation followed by electro-coagulation. © 1944 S. Karger AG, Basel.

ISSN: 03011569Source Type: Journal Original language: German

DOI: 10.1159/000273301Document Type: Article

بعد از این مقالات در سالهای بعدی سالی 2 یا 3 مقاله داریم که اکثر توسط افراد غیر ایرانی با آدرس ایران نوشته شده اند.

 

اسامی نویسندگان ایرانی در سالهای بعدی:

 

دکتر جهان شاه صالح – 1954- دانشگاه تهران (علوم پزشکی)

دکتر محمد حسن گنجی-1955- دانشگاه تهران

View additional authors

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional authors...

دکتر علی پارسا-1959-دانشگاه تهران

دکتر ف. شفا-1959-دانشگاه تهران

دکتر عباس الف. اعتمادی- 1961- دانشگاه شیراز

دکتر ابوالقاسم امینی- 1961- پژوهشگاه رازی حصارک

دکتر م. سعید قریشی- 1963- پژوهشکده علوم هسته ای

دکتر عبدوه و دکتر نفیسی- 1963-دانشکده علوم-دانشگاه تهران

دکتر ن. شرقی-1963-دانشگاه تهران (داروسازی)

دکتر نبوی- 1964- دانشگاه ؟

دکتر لاله زاری-دکتر ن. شرقی- 1964-دانشگاه تهران- که اولین مقاله اسپکتروسکوپی ایران است. ولی رشته محققین شیمی تجزیه نبود.

Spectrochimica Acta

Volume 20, Issue 2, February 1964, Pages 237-238

The infrared absorption spectra of selenomercaptans and selenols  (Article)

Sharghi, N.

Lalezari, I.

 

View additional authors

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional authors...

Organic Chemistry Department, University of Tehran, Iran

View additional affiliations

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional affiliations...

Abstract

[No abstract available]

ISSN: 03711951Source Type: Journal Original language: English

Document Type: Article

دکتررضا قریب- 1964-دانشگاه شیراز

دکتر ج. امیرخانیان-1964-دانشگاه ؟

دکتر هوشنگ پیرالهی-1964-دانشگاه تهران

 

از سال 1965 تعداد زیادی ایرانی بعلاوه اسامی بالا شروع به انتشار نتایج علمی کردند:

دکتر نوری زاده-دکتر احری-دکتر عاملی-دکتر پاکدامن- دکتر ارفع-دکتر صباغیان-دکتر بیژن- دکتر امامی- دکتر جلالی قجر-دکتر نراقی- دکتر مهدی زاده- دکتر غفورزاده- دکتر بهبودیان- دکتر مهلوجی- دکتر علوی- دکتر طاهر نیا و ...

 

در سال 1369

یک مقاله دیگر در زمینه اسپکتروسکوپی گزارش شده که توسط گروه مهندسی دانشگاه تهران (دکتر فرهان و همکارانش) انجام شده است:

Toxicology and Applied Pharmacology

Volume 15, Issue 2, September 1969, Pages 493-494

Direct spectrographic determination of traces of thallium in urine  (Article)

Farhan, F.M.ab

Eyvani, J.ab

Atabakhsh, J.ab

 

View additional authors

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional authors...

Laboratory of Spectrography, Faculty of Engineering University of Teheran Teheran, Iran
Faculty of Pharmacy University of Teheran Teheran, Iran

View additional affiliations

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional affiliations...

Abstract

A new method for direct spectrographic determination of thallium in urine of suspected poisoning cases is described. Addition of graphite powder to urine residue produces a steady dc arc discharge. One to five parts per million thallium may be determined, and a determination requires only 30 minutes. Carbon electrodes and a quartz spectrograph were used. © 1969.

 

 

 

ولی اولین مقاله ای که توسط اساتید شیمی تجزیه ایران گزارش شده است مربوط به کار پژوهشی دکتر معصومی از دانشگاه شیراز است (مقاله زیر):

Journal of Chemical and Engineering Data

Volume 14, Issue 1, 1969, Pages 52-54

Solvent extraction of metal ions and surface active agents from saturated sodium chloride brine  (Article)

Massoumi, A.a

Hedrick, C.E.bc

  View additional authors

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional authors...

Department of Chemistry, Pahlavi University, Shiraz, Iran
Department of Chemistry, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104, United States
U. S. Atomic Energy Commission, New Brunswick Laboratory, New Brunswick, NJ 08903, United States

View additional affiliations

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional affiliations...

Abstract

Metal ions and surface active agents can be extracted from saturated sodium chloride brine using isopropyl alcohol as the solvent. Detergents are extracted completely in concentrations of 2 × 10-3 M. Above this concentration, precipitation occurs. Most metal ions are only slightly extracted, having distribution ratios smaller than 1. However, gold(III), titanium(IV), ond vanadium(IV) are well extracted, having distribution ratios of 125, 6.8, and 10.6, respectively. Iron(III), gallium(III), indium(III), tin(II), and vanadium(V) also have distribution ratios greater than 2 but smaller than 4.

 

در سال 1970 تیم دکتر معصومی مقاله ای دیگر در زمینه اسپکتروفوتومتری بچاپ رساندند:

 

Abstract and Keywords

Scopus reference list exports citations only.
View references in search results formatfor more export options.

Citation information

Print

E-mail

Create bibliography

Microchemical Journal

Volume 15, Issue 4, December 1970, Pages 579-584

A selective differential spectrophotometric method for the determination of mercury(II) using tris(2-thiopyridine-1-oxide)-iron(III) as reagent  (Article)

Edrissi, M.a

Massoumi, A.b

Dalziel, J.A.W.c

  View additional authors

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional authors...

Department of Chemistry, Tehran Polytechnic, Tehran, Iran
Department of Chemistry, Pahlavi University, Shiraz, Iran
Chelsea College of Science and Technology, London S.W. 3, England, United Kingdom

View additional affiliations

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional affiliations...

View references (9)

Abstract

A very selective spectrophotometric method is described for the determination of mercury (II) using iron (III)-thione as reagent. Selectivity is achieved by taking advantage of the difference in the stabilities of metal-thione chelates and the use of masking agents. The sensitivity of the method depends on the concentration of reagent used and the volume of sample. A 5 × 10-5 M reagent is applicable to the determination of 0.02-0.1 mg of Hg(II) in 100 ml of sample solutions. © 1970.

 

مقاله دیگری که تقریبا مربوط به تجزیه می شود سال 1970، مربوط به کار دکتر دادگر است:

 

Journal of Chemical and Engineering Data

Volume 15, Issue 2, 1970, Pages 298-300

Stability constants of Mn(II) and Zn(II) acetylacetonates in 1-propanol-water mixtures  (Article)

Dadgar, A.ab

Delorenzo, R.a

 

View additional authors

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional authors...

Lowell Technological Institute, Lowell, MA 01854, United States
Department of Chemistry, Arya-Mehr University of Technology, Tehran, Iran

View additional affiliations

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional affiliations...

Abstract

The stability constants of Mn(II) and Zn(II) acetylacetonates in 1-propanol-water have been measured at three different temperatures (0°, 25°, and 40°C.). Linear relationships were shown when log K1 or log K2 was plotted vs. 1/D. Also, the data have been compared with similar data previously obtained for Ni(II) and Co(II) acetylacetonates in the same solvent system.

 

در سال 1971 مقاله مشابه دیگر

Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry

Volume 33, Issue 12, December 1971, Pages 4155-4160

 

Thermodynamic studies of Mn(II) and Zn(II) acetylacetonate in 1-propanol-water system  (Article)

Dadgar, A.a

Delorenzo, R.b

 

View additional authors

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional authors...

Arya Mehr University of Technology, Tehran, Iran
Lowell Technological Institute, Lowell, MA 01854, United States

View additional affiliations

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional affiliations...

View references (5)

Abstract

Thermodynamic data for Mn(II) and Zn(II) acetylacetonates are studied at three different temperatures (0°, 25°, and 40°C) in 1-propanol-water mixtures. The data are utilized in separating the temperature effect from the dielectric constant effect on thermodynamic functions. Interesting correlations between the thermodynamic functions of the ligand with those of the chelates are obtained. Also, the data are compared with the similar data for Ni(II) and Co(II) acetylacetonates in the same solvent system. © 1971.

 

 

باز سال 1971 دکتر معصومی مقاله دیگر ارائه دادند:

Microchemical Journal

Volume 16, Issue 2, June 1971, Pages 177-183

2-Mercaptopyridine-I-oxide (sodium salt) as a selective absorptiometric reagent for determination of palladium(II)  (Article)

Edrissi, M.ab

Massoumi, A.ab

 

View additional authors

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional authors...

Department of Chemistry and Chemical Engineering, Tehran Polytechnic, Tehran, Iran
Department of Chemistry, Pahlavi University, Shiraz, Iran

View additional affiliations

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional affiliations...

View references (7)

Abstract

A selective absorptiometric method is reported for the determination of palladium(II) using 2-mercaptopyridine-1-oxide (sodium salt). The light pink 1:2 chelate is extractable in chloroform from an ammoniacal tartrate medium of pH 10. The absorbance is measured at 365 mμ (sensitivity 0.020 μg/cm2). The only interfering metal ions are Cu(II) and Ni(II). © 1971.

 

و در همین سال دکتر گلابی و دکتر واقف حسین در زمینه جداسازی داشتند:

Separation Science

Volume 6, Issue 5, October 1971, Pages 737-739

Fast Separation of Tin(IV) from Tin(ll) and from Numerous Metal Ions on Ion-Exchange Papers  (Note)

Husain, W.

Gulabi, M.

View additional authors

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional authors...

Department of Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, Iran

View additional affiliations

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional affiliations...

View references (7)

Abstract

[No abstract available]

ISSN: 00372366Source Type: Journal Original language: English

DOI: 10.1080/00372367108057967Document Type: Note

 

 

و برخی کارهای دیگر سال 1971 توسط دکتر ادریسی و دکتر معصومی

 

Microchemical Journal

Volume 16, Issue 3, September 1971, Pages 353-358

Selective determination of iron as tris (2-thio-4-methyl-pyridine-1-oxide)-iron(III) and the application of this substance for the analysis of mercury (II)  (Article)

Edrissi, M.a

Massoumi, A.b

 

View additional authors

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional authors...

Institute of Chemistry and Chemical Engineering, Tehran Polytechnic, Tehran, Iran
Department of Chemistry, Pahlavi University, Shiraz, Iran

View additional affiliations

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional affiliations...

View references (8)

 

 

Abstract

Synthesis and the analytical use of tris (2-thio-4 methyl-pyridine-1-oxide) iron or iron-4 methyl-thione IMT were investigated. Four-50 mg of iron was determined gravimetrically in acidic media (pH, 1.5-3.5) with moderate selectivity as IMT 0.02-0.3 mg of iron was determined by absorptiometric method with the extraction of IMT into chloroform and measurement at 577 mμ (ε = 3800). Ehyl benzene solution of IMT was used as a selective reagent for a two phase titration of 0.2-1.2 mg of Hg (II) at pH 1-5. In both determinations, selectivity was achieved by the use of masking agents and the pH control, and in the case of mercury, use was also made of differences in stabilities of the complexes. © 1971.

 

 

 

Microchemical Journal

Volume 16, Issue 4, December 1971, Pages 538-547

Comparative studies of 1-hydroxy-2-pyridinethione and its methyl derivatives as analytical reagents for metal ions  (Article)

Edrissi, M.a

Massoumi, A.b

Dalzeil, J.A.W.c

 

View additional authors

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional authors...

Department of Chemistry and Chemical Engineering, Teheran Polytechnic, Teheran, Iran
Department of Chemistry, Pahlavi University, Shiraz, Iran
Chelsea College of Science and Technology, London, England, United Kingdom

View additional affiliations

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional affiliations...

View references (9)

Abstract

Comparative analytical studies on sodium salt of 1-hydroxy-2-pyridinethione (HPT) and some of its methyl derivatives are made using them for selective determination of certain metal ions. Data on elemental analysis, melting point, color, and solubilities of precipitates, pKa of reagents and their metal derivatives, absorption spectra are tabulated. It is found that methyl derivatives of (HPT) are more selective than the reagent itself in acidic and alkaline medium and have a higher sensitivity, of about 10-12%, more than HPT for the spectrophotometric determination of Fe(III) and Cu(II). Methyl substitutions of (HPT) are less acid and have lower solubilities in water than HPT. Further work on the introduction of a larger substituent in (HPT) ring is desirable. The 1:1 Ag-HPT complex, which is not light sensitive, can be used for gravimetric determination of Ag+ in the presence of chloride. © 1971.

 

 

Microchemical Journal

Volume 16, Issue 4, December 1971, Pages 526-537

New selective methods for spectrophotometric, gravimetric, and titrimetric determinations of copper, using 1-hydroxy-2-pyridinethione and 1-hydroxy-4 methyl-2-pyridinethione reagents  (Article)

Edrissi, M.a

Jadbabaee, M.J.a

Dalziel, J.A.W.b

 

View additional authors

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional authors...

Department of chemistry and chemical Engineering, Teheran Polytechnic, Teheran, Iran
Chelsea College of Science and Technology, London, England, United Kingdom

View additional affiliations

http://www.scopus.com/static/images/loading_3.gif

Retrieving additional affiliations...

View references (6)

Abstract

The acetyl derivatives of 1-hydroxy-2-pyridinethione (HPT) and 1-hydroxy-4-methyl-2-pyridinethione (HMPT) were synthesized and used for the hemogeneous precipitation of copper in acidic media. The water-soluble sodium salts of HPT and HMPT were used for a selective determination of copper in alkaline tartrate solutions (gravimetric, 5-50 mg; titrimetric, 0.3 - 1.3 mg; and spectrophotometric, 0.4-50 ppm, scale). The effect of interfering elements was investigated, and the accuracy and reproducibility of methods were discussed. The recommended procdures were applied for the analysis of copper in some B. C. S. standards (brass and steel). Comparison was made with the best-known available methods for the analysis of copper. All proposed methods were found to have some advantages over available methods. © 1971.

 

 


 

کل اسناد علمی ایران قبل از انقلاب 2388 سند بوده است.

اسامی افرادی که بیشترین مقالات را در آن زمان در شیمی تجزیه داشته اند در زیر نشان داده شده است. دکتر شمسی پور با 29 مقاله و دکتر پورنقی آذر با 17 مقاله و دکتر ادریسی با 11 مقاله جز نفرات برتر در شیمی تجزیه بودند.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تهیه فعالیتهای افرادی که در دو سال اخیر در حوزه شیمی تجزیه کارکردند، از پایگاه استنادی ISI استفاده شد. در دو سال اخیر کل اسناد علمی ایران در پایگاه web of science حدود61561 سند بوده است که در حدود 1346 سند در حوزه شیمی تجزیه، 496 مقاله در حوزه اسپکتروسکوپی و835 در حوزه الکتروشیمی چاپ شده است که مجموعا 2677 سند می باشد. البته باید توجه شود که افراد در رشته شیمی تجزیه در سایر طبقه بندیها نظیر محیط زیست، علوم غذایی، داروسازی، بیوشیمی، مهندسی شیمی و مواد و نانوتکنولوژی و ... نیز تحقیق و مقاله چاپ می کنند که در آمار ارائه شده لحاظ نشده زیرا تهیه چنین آماری به تفکیک امکان پذیر نمی باشد.

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up