پنج شنبه ٣٠ فروردین ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

درمان عقلاني هيجاني رفتاري


1-    عقلاني- هيجاني- رفتاريÑ اليسÑ دستورالعملي(رهنمودي) Ñ درمانگر فعالÑ

درمان عقلاني- هيجاني- رفتاري

2-    - اين درمان مشكلات انسان را زاييدة افكار(اعتقادات) غيرمنطقي انسان مي‏داند. بايدها و نبايدها را كنار بگذار راحت زندگي کن.

3-    * تاريخچة تحول فكري اليس

4-     از فلسفة رواقيون تأثير پذيرفته است مثل: زنو

5-    * رواقيون معتقد بودند عواطف و احساسات انسان‏ها زادة تفكرات انسان‏هاست همچنين اليس از آدلر تأثير پذيرفته است اين كه عقايد منجر به رفتار مي‏شود.

6-    * از هرتز بزرگ هم تأثير گرفته(تكليف دادن به مراجع)

7-    * از سالتر(خواب مصنوعي و تلقين).

8-    * از دبوآ ودجرين(شيوة تلقيني در درمان).

9-    اليس از 3 ديدگاه شخصيت را بررسي مي‏كند: 1- فيزيولوژيكي 2- اجتماعي 3- روان‏شناختي

10-1- فيزيولوژيكي :معتقد است ذاتاً انسان‏ها در جهت تخريب نفس و ارتکاب امور بد قدم برمي‏دارند. تفكرات غيرمنطقي دارند. انسان ذاتاً سهل انگار است. انسان خواسته‏ها و ترجيحات خويش را به صورت نياز مبرم جلوه مي‏دهد و دوست دارد خود را واجد همة كمالات بداند.

11-ديدگاه اجتماعيÑ انسان موجود اجتماعي است و بايد در اجتماع مطابق با انتظار خود و ديگران رفتار كند و بايد تا حدي از اين خصوصيت بهره‏مند باشد كه آدلر از آن بعنوان علاقة اجتماعي ياد مي‏كند. به عبارت ديگر سلامت رواني عبارت است از ايجاد تعادل ميان اهميت دادن و اهميت افراطي دادن به داشتن روابط متقابل با ديگران.

 

12-مبناي روانشناختي در مورد شخصيت انسانÑ مي‏گويند كه درست است که انسان بصورت بيولوژيكي به سمت غيرمنطقي حركت كند و در حقيقت خود فرد تعيين كننده شخصيت خویش است.

13-اليسÑ مفهوم كلاسيك غريزه را قبول ندارد و با مازلو در مورد تمايلات انسان هم عقيده است.(توجه، مراقبت، محبت)

ماهيت انسان

14- اليس معتقد است انسان هم موجود منطقي است و هم غيرمنطقي است و تفكر غيرمنطقي از يادگيري‏هاي غيرمنطقي اوليه بوجود مي‏آيد.

15-يكي از خصوصيات عالي انسان فكر كردن در مورد تفكر است.

مفهوم اضطراب:

16-اضطراب نتيجة طرز تفكر غيرعقلاني است.

17-* از نظر اليس ترس يعني دنبال كردن يك نگرش و عقيده و يا حملات به درون افكنده شده.

18-* ترس يك حالت پيش‏گيرانه دارد.

* زماني ترس تبديل به اضطراب مي‏شود كه فرد احساس بي‏كفايتي كند به گونه‏ايي كه نتواند براي نجات خويش كاري انجام دهد تعریف: نظریه عقلانی- عاطفی الیس یک توجیه منطقی در قالب رابطة (c-b-a) است. (a = رویداد، b = باور شناسی از رویداد، c = پیامد ناشی از باور.) الیس بر این مبنا شخصیت و چگونگی درمان اختلالات روانی را توجیه مي‏کند. به عقیده او، روان درمانی فرآیندی است که در آن، با تمرکز شدید بر نظام اعتقادی فرد یعنی b و اصلاح آن به تغییر رفتار اقدام مي‏شود.

درمان عقلانی، عاطفی الیس یک شیوه جامع در درمان است که مشکل فرد را از سه دیدگاه شناختی، عاطفی و رفتاری موردنظر قرار مي‏دهد.

انتظار از درمان

بطور کلی هدف و انتظار از روان درمانی آن است که تغییرات مطلوبی در نظام اعتقادی فرد به وجود آورد و متعاقب آن فرد رفتارهای مطلوبی از خود بروز دهد و به نحو مناسبی عاطفه به خرج دهد و بعد از خاتمه درمان، فرد عقاید غیرمنطقی و غیرعقلانی خود را رها کند و به سوی تفکر منطقی و عقلانی روی آورد. 

هدف عمده این است که شخص اعتماد به نفس و قدرت تحمل ناملایمات را بدست آورد و خود را به سادگی قربانی هر خیر و شری نکند، بلکه عقل سلیم و استدلال صحیح و منطقی را در اعمال و رفتار خود بکار گیرد درمان رفتاری: در این بعد درمانگر مستقیماً به اعمالی دست مي‏زند تا مراجع، رفتاری متفاوت با رفتار غیرعادی خود بروز دهد و بدین وسیله در رفتار او تغییری حاصل شود.

برای رسیدن به این منظور از روشهای رفتار درمانی مثل: تعیین تکلیف، خطرکردن، تصور کردن خویش در موقعیهای ناخوشایند و اضطراب آور، شرطی کردن فعال و کلاسیک و غیره استفاده مي‏کند. در فرآیند درمان، درمانگر نقش بسیار فعال و آموزگار منشانه ای دارد. الیس از تکنیکهای تداعی آزاد، تحلیل خواب و تعبیر و تفسیر روابط انتقالی استفاده نمی کند. درمانگر به مراجع کمک مي‏کند تا به سه نوع بصیرت عمده که بینش شماره 1-2-3مشهورند برسد:

1- مراجع تشخیص مي‏دهد اختلال کنونی وی ناشی از نگرشها و باورهای غلط است.

2- مراجع این بصیرت را پیدا کند که خود او در تداوم بخشیدن به مشکلش نقش اصلی را بر عهده دارد و با زمزمه کردن افکار غیرعقلانی و غیر منطقی با خودش و انجام اعمال مخرب نفس به بقای مشکل کمک مي‏کند.

3- مراجع به صراحت اعتراف کند که تنها کسی که مي‏تواند ناراحتی و اضطرابهای او را تخفیف دهد و یا از بین ببرد فقط خود اوست

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up