جمعه ١ تیر ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

نمونه درصد و رتبه هاي سه گرايش


زبان48.89 /امار52.63/مباني51.67/فنون58.33/نظريه ها43.33/کاربرد23.33/وشخصيت88.33 رتبه 5 تراز9132

رتبه 5 تراز9132
مشاوره
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رتبه 19 کودکان استثنايي و 21 روانشناسي تربيتي :
آمار 40 درصد....تربيتي 73 درصد...رشد 47 درصد...زبان منفي 1 درصد...روانشناسي کودکان استثنايي 50 درصد...آموزش و پرورش کودکان استثنايي 65 درصد...روانشناسي عمومي 65 درصد...روانسنجي 40 درصد..

-------------------------------------------------------------------------------------
رتبه 670 در پيام نور مرکز سمنان، رشته روانشناسي تربيتي

-------------------------------------------------------------------------------------
با رتبه 230 دانشگاه ياسوج روزانه روانشناسي تربيتي

-------------------------------------------------------------------------------------
ارتبه 340قم روزانه

-------------------------------------------------------------------------------------
 رتبه 256 پرديس دانشگاه تهران
--------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
بارتبه 356روزانه قبولی اردبيل  رشته روانشناسي تربيتي
-------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
تبريز بارتبه 85 تربيتي
----------
----------------------------------------------------------------------------------------
در گرايش تربيتي با درصدهاي (زبان 0، آمار 35، تربيتي50، رشد 35، عمومي 36) و رتبه 360، شبانه سمنان
-------
-------------------------------------------------------------------------------------------
215 روانشناسي تربيتي روزانه ي دانشگاه کرمان
-------
---------------------------------------------------------------------------------------------
ﺩﺭﺻﺪﻫﺎﻱ ﺯﺑﺎﻥ 6 ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ 53 ﻋﻤﻮﻣﻲ 75 ﺭﺷﺪ 35 ﺁﻣﺎﺭ 19 ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ 14/18 ﺭﺗﺒﻪ 145 ﺷﺪ
--------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

زبان 5.56و رشد 30وعمومي33.33وتربيتي46.67وامار21.05 رتبه ي 657را

--
----------------------------------------------------------------------------------------
با رتبه 50 گرايش استثنايي. شبانه. علامه
--
----------------------------------------------------------------------------------------------
من رتبه 110 روانشناسي تربيتي شدم و فردوسي مشهد نياوردم و انتخاب بعدم مجازي اموزش محور تهران بود که اوردم
------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
درصد هاي من : زبان: 26/86 آمار و روش تحقيق 43/86 مباني مشاوره 43/33 روشها و فنون مشاوره 30/00 نظريه هاي مشاوره 61/67 کاربرد آزمونها 56/67 شخصيت 65/00  (احتمالا رتبه دو رقمی بودند ایشون)
------
-----------------------------------------------------------------------------------------
رتبه من 33 مشاوره شد و اين هم از درصد ها زبان 9 آمار 51 مباني 49 نظريه ها 70 شخصيت 82 و فنون 14

-
----------------------------------------------------------------------------------------
زبان 1.0درصدروانشناسي تربيتي45درصد روانشناسي عمومي68درصدروانشناسي رشد28درصد
220 tarbiati
---
--------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up