جمعه ٣١ فروردین ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

درصد و رتبه و محل قبولي مديريت بازرگاني93


مدیریت بازرگانی

رتبه کل

تراز(نمره کل)

معدل

زبان

ریاضی آمار

تئوری

اقتصاد

تحقیق در عملیات

مالی

بازاریابی

دوره تحصیلی

دانشگاه قبولی در مقطع ارشد

96

6928

15.90

16.67

10

51.67

63.33

8.89

35.56

75.56

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

136

6685

16.48

5.56

34.44

45

46.67

28.89

24.44

68.89

شبانه

دانشگاه تهران

220

6275

15.29

57.78

35.56

11.67

50

2.22

20

51.11

روزانه

دانشگاه علوم اقتصادی

230

6238

16.57

سفید

20

26.67

58.33

22.22

28.89

84.44

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

249

6199

16.99

22.22

7.78

33.33

45

6.67

20

86.67

روزانه

دانشگاه الزهرا(س)

286

6137

16.06

16.67

36.67

35

24.44

26.67

6.67

93.33

روزانه

دانشگاه تهران

316

6037

16.07

31.11

سفید

35

61.67

15.56

8.89

62.22

شبانه

دانشگاه علوم اقتصادی

628

5495

14.65

سفید

6.67

23.33

61.67

17.78

28.89

73.33

شبانه

دانشگاه علامه طباطبایی

859

5210

15.71

1.11

26.67

23.33

38.33

2.22

13.33

84.44

روزانه

دانشگاه قم

911

5167

14.88

7.78

3.33

33.33

50

2.22

11.11

75.56

روزانه

دانشگاه حضرت معصومه- قم

1220

4880

14.17

سفید

25.56

25

33.33

26.67

35.56

33.33

پردیس

دانشگاه تهران

1243

4859

14.01

-3.33

40

0

30

26.67

31.11

68.89

مجازی

دانشگاه تهران

1732

4508

14.96

سفید

8.89

15

46.67

11.11

20

57.78

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی -خاتم

1886

4416

15.19

سفید

6.67

26.67

18.33

11.11

11.11

73.33

مجازی

دانشگاه تهران

1996

4357

16.71

سفید

16.67

33.33

46.67

8.89

8.89

17.88

مجازی

دانشگاه تهران

2004

4350

16.68

35.56

سفید

25

سفید

سفید

سفید

57.78

پیام نور

دانشگاه پیام نور تهران

2134

4288

18.13

23.33

6.67

13.33

6.67

8.88-

13.33

64.44

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی پرند-پرندک

2141

4287

13.66

31.11

سفید

25

13.33

2.22

2.21-

64.44

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی بصیر-آبیک

2225

4250

17.04

3.33

6.67

16.67

33.33

4.44

17.78

48.89

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین

2379

4176

15.25

5.56

5.56

18.33

10

سفید

8.89

86.67

مجازی

دانشگاه تهران

2455

4138

14.97

سفید

15.56

18.33

50

6.67

17.78

28.89

مجازی

دانشگاه تهران

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up