جمعه ٣١ فروردین ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

درصد و رتبه و محل قبولي کارآفريني 93


کارآفرینی

رتبه کل

تراز(نمره کل)

معدل

زبان

ریاضی آمار

تئوری

اقتصاد

بازاریابی

مبانی کار افرینی

دوره تحصیلی

دانشگاه قبولی در مقطع ارشد

9

8082

16.47

35.56

52.22

18.33

46.67

80

37.78

روزانه

دانشگاه تهران

194

6065

17.76

سفید

31.11

18.33

35

68.89

35.56

روزانه

دانشگاه تهران

251

5903

14.43

58.89

12.22

20

10

77.78

11.11

روزانه

دانشگاه تهران

899

4960

13.57

54.44

37.78

سفید

48.33

سفید

سفید

شبانه

دانشگاه تهران

1082

4787

17.75

41.11

2.22

15

11.67

64.44

سفید

شبانه

دانشگاه تهران

1106

4764

13.65

2.22

13.33

41.67

26.67

84.44

سفید

شبانه

دانشگاه تهران

8064

2942

16.24

سفید

6.67

16.67

1.67

40

سفید

مجازی

دانشگاه تهران

8936

2862

14.68

3.32-

8.89

3.33

1.66-

22.22

26.67

مجازی

دانشگاه تهران

13835

2546

15.92

10

2.21-

3.33

10

24.44

سفید

مجازی

دانشگاه تهران

13893

2543

15.78

5.56

سفید

5

10

26.67

سفید

مجازی

دانشگاه تهران

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up