چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

فناوري اطلاعات


 در این رشته به دانشجویان روشهای جمعآوری اطلاعات، استفاده و انتقال آنها آموزش داده میشود. طراحی، ساخت، راهاندازی، نگهداری سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری، سازماندهی و انتقال اطلاعات مهمترین اهدافی است که مهندس IT آن را دنبال میکند. مهمترین ویژگی این گرایش آموزش استفاده صحیح و بهرهبرداری به موقع از اطلاعات است. برای این گرایش زمینهها و مشاغل کاری مختلفی وجود دارد که تعدادی از آنها عبارتند از: طراح فناوری اطلاعات سازمانها، مدیر فرآیند کیفی فناوری اطلاعات، مدیر توسعه نرمافزارها و تحلیلگر سیستمهای کسب و کار.

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up