چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

مروري بر نظريه هاي روان درماني و شخصيت آدلر


تاريخچه تحول فكري آدلر

مفاهيم بنيادي

نظريه شخصيت

1- اهداف تخيلي
2- تلاش براي برتري
3- احساسات حقارت
4- علاقه اجتماعي
5- شيوة زندگي
6- من خلاقه
كمك‏هاي معنوي آدلر:
 1- نظريه‏اي در مورد احساس حقارت دارد. اين احساس حقارت است كه باعث رشد كودك مي‏شود.
2- تأكيد بر کیفیت محيط خانواده و شبكة روابط اجتماعي است.
 3- علاقة اجتماعي، شنيدن با گوش‏هاي ديگران، ديدن با چشم‏هاي ديگران(همدلي)، آدلر علاقة اجتماعي را جبران صحيح و مسلم تمام نقطه ضعفهاي بشريت می داند.
 4- protest masculine اعتراض مردانگي، براساس عقدة حقارت، احساس ضعف داشتن، انسان‏ها در موقع ضعف به اعتراض مردانگي روي مي‏آورند.
5- رد مفهوم 2 بعدي خودآگاه و ناخودآگاه است.
 6- من خلاق است که باعث بي‏همتايي شخصيت است.
تحول فكري آدلر»
تحت تأثير رواقيون قرار گرفت.
رواقيون اعمال انسان را زادة تفكر انسان مي‏دانستند.
آدلر مفهوم امور مطلق،غلبه يافتن، منطق خصوصي  را از كانت گرفته است.
آدلر با نيچه در ارادة ميل به قدرت وجه اشتراک دارد.
آدلر كمال انسان را در علاقة اجتماعي مي‏ديد. يكي از تأثيرات ديگرش از ويهینگر بود كه جبرگرايي را رد مي‏كند و آيندة انسان را مهم مي‏داند.
دیدگاه آدلر در برخورد با مسائل انسانی: آينده‏نگر- كل‏نگر- غايت‏انگار(فيناليست) پديده‏شناختي است.
- اهداف تخيلي: زندگي رواني ما مجموعه‏اي از افكار تخيلي ماست(انتظارات ما از آينده است و علت ذهني رويدادهاي رواني ما هستند) كه ممكن است در واقعيت وجود نداشته باشند.
- تلاش براي برتري: آدلر ابتدا گفت انسانها پرخاشگر (تهاجمي) هستند و بعد واژه تهاجم را به «میل به قدرت» تبدیل کرد.پس از مدتی از واژه «میل به قدرت» دست کشید و تلاش برای نیل به تفوق و برتری را جایگزین کرد(تهاجمی بودن، مقتدر بودن و برتر بودن). برتر بودن يعني ارتقاي خود و خودشكوفايي.
برتري‏طلبي در حل مشكلات انسان متجلي مي‏شود. برتري يك اصل ذاتي و پويا است.
- احساس حقارت و مكانيسم جبران: علت تمام پيشرفت‏ها و بهبوديها در ابعاد مختلف، احساس حقارت است. اين جا است كه تعارض مردانه را مطرح مي‏كند جايي كه انسان‏ها دچار حقارت مي‏شود، دست به اعتراض مردانگی مي‏زنند 4- علاقة اجتماعي:  امري ذاتي در انسان است. معادل همدلي و هماهنگي است.
شيوة زندگي يا(life style): راه و روشي كه هر فرد براي جبران احساس حقارت در پيش مي‏گيرد شيوة زندگي است مجموعة اعتقادات- نمونه‏هاي عادتي رفتار- شرايط اجتماعي و شخصي است كه در رويا، تفكرات و احساسات فرد نمود پيدا مي‏كند.
اعتقادات مربوط به شيوة زندگي به 4 دسته تقسيم مي‏شوند: 1- مفهوم خود 2- خودآرماني 3- تصويري از جهان اطراف 4- اعتقادات اخلاقي
- من خلاق: «من خلاقه» نقش مخمري را داردکه بر روی حقایق دنیا عمل می کند و آنها را تغیر شکل می دهد. «من خلاقه» به زندگی معنی می بخشدو هدف و همچنین وسیلۀ رسیدن به هدف را ابداع می کند. « من خلاقه»شاهكار آدلر است، يعني هركس شخصيت خويش را بر مبنای وراثت و تجربه  بوجود مي‏آورد. ماهیت انسان
انسان كل‏نگر- غايت‏انگار- پديده‏شناختي است. انسان در حال شدن است انسان داراي من خلاق است. موجودي انتخاب‏گر است به اعتقاد آدلر روح انسان از يك مادة ارثي سرچشمه مي‏گيرد که  عملكرد فيزيكي و رواني دارد و تحت تأثير عوامل اجتماعي است مفهوم اضطراب و بيماري رواني
بيماري رواني قصور در يادگيري و نتيجه ادراكات و تصورات معيوب و منحرف است.
نداشتن تمدن باعث بيماري رواني است و مي‏توان گفت بيماري رواني در حقيقت
تلاشي است براي رها كردن فرد از احساس حقارت و ميل به برتري .
پيروان آدلر هدفهاي كودك مأيوس را به 4 گروه طبقه‏بندي كرده‏اند.
1- توجه طلبي 2- قدرت‏طلبي 3- گرفتن انتقام 4- اذعان صريح به نقص و ناكامي
روان درماني
چون در اين نظريه فرد به اين دليل كه يك فرد مأيوس است و علاقه اجتماعي فرد مختل شده است در روان درماني فرد تشويق و قوت قلب داده مي‏شود تا علاقة اجتماعي فرد بيدار شود. و آدلريهاي امروزي نيروي اصلي برانگيزندة رفتار را علاقة‏ اجتماعي مي‏دانند.
هدف عمدة درمان بيدار كردن علاقة اجتماعي و از بين بردن يأس است و هدف درمان تغيير رفتار نيست بلكه تغيير انگيزه‏هاست.(همان هدفها و مقاصد فرد است)
فرآيند درمان:(آدلري‏ها)
1- ايجاد رابطه حسنه(برابر و خالصانه) 2- تجزيه و تحليل مشكلات 3- بينش و تعبير 4- جهت‏گيري مجدد(بازنگري آدلريها بر نحوة شيوة زندگي و تعبير و تفسير آن تأكيد دارند و از طريق تعبير و تفسير آن به بينش مي‏رسند . انواع اشتباهات اساسي: 1- تعميم‏هاي افراطي مثل(همة مردم دشمن من هستند) 2- هدفهاي غلط و غيرممكن(من بايد همه را راضي نگه دارم) 3- سوء ادراك از زندگي- نيازها و خواسته ها مثلاً: زندگي هيچ وقت به من فرصت نفس كشيدن نمي‏دهد. 4- انكار ارزشهاي خويش من شايستگي آن را ندارم. 5- ارزش‏هاي غلط، مثل من بايد اول بشوم حتي اگر پا بر دوش ديگران بگذارم.
تعبير و تفسير رويا توسط آدلريها: رويا را فعالیتی در جهت حل مسائل آينده مي‏دانند. در حقيقت آدلريها رويا  را به منزله يك «كارخانة عواطف» مي‏دانند، يعني رويا يك آمادگي برای آينده‏اي نزديك است و تعبير روياها بر مبناي هدفي صورت مي‏گيرد كه آن رويا تعقيب مي‏كند. هدف اصلي آدلريها در رویاها احساسات مراجع است تکنیکهای آدلریها:
تكنيكي بنام asif(گويي اينكه) دارند.
  تعيين تكليف: مراجع در فاصلة بين دو جلسة درمان كاري كه از آن مي‏ترسد آن كار را انجام مي‏دهد مثلاً مراجعي ترس از بيان كردن تقاضايش براي ازدواج را دارد هفتة بعد قرار مي‏شود اين كار را انجام دهد.
 تكنيك دكمة فشار : در اين تكنيك از فرد خواسته مي‏شود چشمانش را ببندد و از ميان تجاربش يك رويداد لذت بخش را تداعي كند و احساس همراه با اين رويداد را بيان كند. و دوباره مي‏گوييم ببيند و يك رويداد بد را تجسم كند و احساسات همراه با اين را. اين كار را براي اين انجام مي‏دهند كه احساسات با عزم و ارادة فرد بوجود مي‏آيد و فرد مي‏آموزد كه فرد خالق اين احساسات است و فرد مي‏آموزد تحت تأثير قدرت جبر نفس خويش قرار مي‏گيرد.
تکنیک تجربة آها(Aha) : در اين تكنيك مراجع اعتماد به نفس و خوش‏بيني پيدا مي‏كند.
تكنيك گفتگو و مشورت با والدين:  به منظور فهميدن اين نكته كه چگونگی ترتيب تولد كودك و  اثر احتمالي اين پديده در رفتار كودك مشخص شود.
تكنيك جلسة مشاورة خانوادگي نمايشي: در حضور گروهی از والدين است كه مسائل مشتركي دارند.
تكينيك سوال: سوال مشخص مي‏كنند آيا شخص مورد نظر مشكلاتش روان‏شناختي است يا فيزيولوژيكي.
تكنيك تف انداختن در سوپ مراجع: يعني بي‏اعتبار سازي كار مراجعان مثلاً مادر پولدار مي‏گويد من تمام زندگي و پولم را صرف بچه‏هايم كردم آدلريها مي‏گويند چقدر بد است كه آدم وقتي براي نشان دادن خود نداشته باشد.
تكنيك قصه تناقصي: از بيمار خواسته مي‏شود كه نشانه‏هايش را تشديد كند و كاري كه فرد انجام مي‏دهد مثل شستن دست را بيشتر انجام دهد).
درمان آدلر روي علاقة اجتماعي تأكيد دارد و 2 اصل اساسي درمان:
 1- بيمار را به سوي خود جلب كنيم.
2- او را ترغيب و اميدوار كنيم.

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up