جمعه ١ تیر ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

سرفصل هاي آمار استنباطي


 
سرفصل های آمار استنباطی
 
آماراستنباطی
روش های نمونه گیری
نمونه گیری تصادفی ساده
نمونه گیری منظم یا سیستماتیک
نمونه گیری طبقه ای
نمونه گیری خوشه ای
خطای نمونه گیری
خطای استاندارد میانگین
خطای استاندارد میانه
خطای استاندارد نسبت
خطای استاندارد انحراف استاندارد
خطای استاندارد فراوانی
برآورد
آزمون فرضیه
فرض صفر
فرض خلاف
خطای نوع اول
خطای نوع دوم
توان آزمون
سطح اطمینان
آزمون های یک دامنه و دو دامنه
تفسیر تایید یا ردفرض صفر
 
 
آزمون های t
توزیع t استودنت
درجات آزادی
ویژگی های توزیع t استودنت
استفاده از توزیع t در آزمون فرضیه
آزمون فرضیه درباره میانگین جامعه (آزمون یک گروهی)
توزیع t برای معنادار بودن اختلاف بین میانگین ها
توزیع تفاوت بین دو میانگین
خطای استاندارد تفاوت بین دو میانگین
توزیع t برای تفاوت بین میانگین های دو نمونه
توزیع t برای گروه های همبسته
مقایسه توان آزمون ها
 
 
آزمون های معنادار بودن: نسبت، واریانس و همبستگی
آزمون نسبت
آزمون معنادار بودن مقایسه یک نسبت با یک نسبت ثابت
آزمون معنادار بودن تفاوت بین دو نسبت مستقل
آزمون معنادار بودن تفاوت بین دو نسبت همبسته
آزمون واریانس
مقایسه واریانس های مستقل
آزمون معنادار بودن همبستگی
آزمون معنادار بودن ضریب همبستگی
آزمون معنادار بودن تفاوت دو ضریب همبستگی در نمونه های مستقل
آزمون معنادار بودن تفاوت بین دو ضریب
همبستگی در نمونه های همبسته
 
 
تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه
برآورد واریانس جامعه
نسبت F
مقایسه میانگین ها پس از آزمون F
مفروضه های تجزیه و تحلیل واریانس
 
 
طرح های بلوکی تصادفی
آزمون معنادار بودن در طرح بلوکی تصادفی شده
دسته بندی کردن آزمودنی ها در بلوک ها
 
 
تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر
مجموع مجذورات و درجات ازادی
 
 
آزمون های تعقیبی
دامنه استودنت شده
آزمون چنددامنه ای دانکن
آزمون نیومن کلز
آزمون توکی
آزمون شفه
 
 
طرح عاملی
طرح عاملی واکنش متقابل
اثرات اصلی و کنش متقابل
درجات ازادی، میانگین مجذورات و آزمون F
 
 
آزمون خی دو
نیکویی برازش خی دو
درجات ازادی
تصحیح خی دو
درجات ازادی برای جداول توافقی
ضریب فی
ضریب توافقی
 
 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up