پنج شنبه ٣٠ فروردین ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

دانشگاههاي ارايه دهنده رشته کارآفريني در کنکور کارشناسي ارشد سال 1394


دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394
 

دوره تحصیلی

نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی

عنوان گرایش

ظرفیت نیمسال اول

ظرفیت نیمسال دوم

توضیحات

روزانه

دانشگاه اصفهان

کسب و کار جدید

3

-

 

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

کسب و کار جدید

4

-

 

روزانه

دانشگاه تهران

کسب و کار جدید

9

-

 

روزانه

دانشگاه خوارزمی

کسب و کار جدید

10

-

محل تحصیل تهران

روزانه

دانشگاه رازی - کرمانشاه

کسب و کار جدید

6

-

 

روزانه

دانشگاه سمنان

کسب و کار جدید

10

-

 

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان

کسب و کار جدید

5

-

 

روزانه

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کسب و کار جدید

5

-

 

روزانه

دانشگاه شهیدبهشتی تهران

کسب و کار جدید

7

-

 

روزانه

دانشگاه مازندران بابلسر

کسب و کار جدید

3

-

 

روزانه

دانشگاه هنر اصفهان

کسب و کار جدید

18

-

پذیرش با عنوان کارآفرینی فرهنگی

روزانه

دانشگاه تهران

فناوری

7

-

 

روزانه

دانشگاه مازندران بابلسر

فناوری

3

-

 

روزانه

دانشگاه تهران

گردشگری

4

-

 

روزانه

دانشگاه تهران

خدمات کشاورزی

4

-

 

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

خدمات کشاورزی

5

-

 

روزانه

دانشگاه گنبد

خدمات کشاورزی

6

-

 

روزانه

دانشگاه تهران

فناوری اطلاعات

3

-

 

روزانه

دانشگاه تهران

سازمانی

3

-

 

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

سازمانی

4

-

 

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

سازمانی

5

-

 

روزانه

دانشگاه شاهد تهران

سازمانی

2

-

شرایط در انتهای دفترچه

روزانه

دانشگاه شهیدبهشتی تهران

سازمانی

7

-

 

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

سازمانی

10

-

 

روزانه

دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

ام بی ای

8

-

پذیرش با عنوان کارآفرینی (گرایشMBA) فقط مرد محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت

روزانه

دانشگاه تهران

بین الملل

3

-

 

روزانه

دانشگاه تهران

بخش عمومی

4

-

 

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

بخش عمومی

5

-

 

روزانه

دانشگاه تهران

توسعه

6

-

 

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

توسعه

5

-

 

روزانه

دانشگاه ایلام

آموزش و ترویج کارآفرینی

5

-

 

روزانه

دانشگاه تهران

آموزش و ترویج کارآفرینی

6

-

 

روزانه

دانشگاه رازی کرمانشاه

آموزش و ترویج کارآفرینی

6

-

 

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان

آموزش و ترویج کارآفرینی

5

-

 

روزانه

دانشگاه تهران

کسب و کار الکترونیکی

3

-

 

روزانه

دانشگاه خوارزمی

کسب و کار الکترونیکی

-

10

محل تحصیل تهران

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

کسب و کار الکترونیکی

5

-

 

نوبت دوم

دانشگاه اصفهان

کسب و کار جدید

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

کسب و کار جدید

4

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران

کسب و کار جدید

9

-

 

نوبت دوم

دانشگاه رازی - کرمانشاه

کسب و کار جدید

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه سمنان

کسب و کار جدید

5

-

 

نوبت دوم

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

کسب و کار جدید

5

-

 

نوبت دوم

دانشگاه شهیدباهنر - کرمان

کسب و کار جدید

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه مازندران بابلسر

کسب و کار جدید

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه هنر اصفهان

کسب و کار جدید

2

-

پذیرش با عنوان کارآفرینی فرهنگی

نوبت دوم

دانشگاه تهران

فناوری

7

-

 

نوبت دوم

دانشگاه مازندران بابلسر

فناوری

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران

گردشگری

4

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران

خدمات کشاورزی

4

-

 

نوبت دوم

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

خدمات کشاورزی

5

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران

فناوری اطلاعات

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران

سازمانی

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

سازمانی

4

-

 

نوبت دوم

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

سازمانی

5

-

 

نوبت دوم

دانشگاه شاهد - تهران

سازمانی

2

-

شرایط در انتهای دفترچه

نوبت دوم

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

سازمانی

10

-

 

نوبت دوم

دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

ام بی ای

2

-

پذیرش با عنوان کارآفرینی (گرایشMBA) فقط مرد محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت

نوبت دوم

دانشگاه تهران

بین الملل

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران

بخش عمومی

4

-

 

نوبت دوم

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

بخش عمومی

5

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران

توسعه

6

-

 

نوبت دوم

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

توسعه

5

-

 

نوبت دوم

دانشگاه ایلام

آموزش و ترویج کارآفرینی

5

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران

آموزش و ترویج کارآفرینی

6

-

 

نوبت دوم

دانشگاه رازی کرمانشاه

آموزش و ترویج کارآفرینی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

آموزش و ترویج کارآفرینی

5

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران

کسب و کار الکترونیکی

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

کسب و کار الکترونیکی

5

-

 

پیام نور

پیام نور استان مازندران مرکز ساری

کسب و کار جدید

8

-

 

پیام نور

پیام نور استان مازندران مرکز ساری

کسب و کار جدید

15

-

آموزش محور

پیام نور

پیام نور استان تهران تهران غرب

آموزش عالی

8

-

 

پیام نور

پیام نور استان تهران تهران غرب

آموزش عالی

15

-

آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

کسب و کار جدید

20

-

آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه تهران

کسب و کار جدید

-

10

آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه شهیدبهشتی تهران

کسب و کار جدید

40

-

آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه تهران

فناوری

-

10

آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه تهران

گردشگری

-

10

آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه تهران

فناوری اطلاعات

-

10

آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

سازمانی

20

-

آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه تهران

سازمانی

-

10

آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه تهران

بین الملل

-

10

آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه تهران

بخش عمومی

-

10

آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه تهران

توسعه

-

10

آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه تهران

آموزش و ترویج کارآفرینی

-

10

آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه تهران

کسب و کار الکترونیکی

-

10

آموزش محور

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج)

کسب و کار جدید

15

-

 

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی

کسب و کار جدید

10

-

محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران

پردیس خودگردان

دانشگاه شهیدبهشتی تهران

کسب و کار جدید

7

-

 

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج)

فناوری

15

-

 

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج)

سازمانی

15

-

 

پردیس خودگردان

دانشگاه شاهد - تهران

سازمانی

2

-

شرایط در انتهای دفترچه

پردیس خودگردان

دانشگاه شهیدبهشتی - تهران

سازمانی

7

-

 

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی

کسب و کار الکترونیکی

10

-

محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی

عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

عنوان گرایش

ظرفیت

توضیحات

روزانه

دانشگاه سمنان

کسب وکارجدید

3

 

روزانه

دانشگاه مازندران بابلسر

فناوری

1

 

روزانه

دانشگاه گنبد

خدمات کشاورزی

10

 

نوبت دوم

دانشگاه سمنان

کسب و کار جدید

2

 

نوبت دوم

دانشگاه مازندران بابلسر

کسب و کارجدید

2

 

نوبت دوم

دانشگاه مازندران بابلسر

فناوری

2

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان مازندران مرکز ساری

کسب و کارجدید

8

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان مازندران مرکز ساری

کسب وکار جدید

15

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان مازندران مرکز بابل

کسب وکار جدید

8

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان مازندران مرکز بابل

کسب وکار جدید

15

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان مازندران مرکز بابل

آموزش عالی

8

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان مازندران مرکز بابل

آموزش عالی

15

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

آموزش عالی

8

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران تهران غرب

آموزش عالی

15

آموزش محور

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج)

کسب و کارجدید

15

 

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی

کسب و کارجدید

9

محل تحصیل پردیس خوکگردان در تهران

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج)

فناوری

15

 

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج)

سازمانی

15

 

پردیس خودگردان

دانشگاه شاهد تهران

سازمانی

2

شرایط در انتهای دفترچه

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی

کسب و کار الکترونیکی

5

محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up