دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

آيين نامه استفاده از رتبه اولي دانشگاه ها براي ورود به مقطع کارشناسي ارشد


رتبه اول دورههاي كارشناسي دانشگاهها و مؤسسات:

علاوه بر ظرفيت مندرج در اين دفترچه به ترتيب براي ظرفيت 1 تا 4 نفر، يك ظرفيت؛ براي ظرفيت 5 تا 9 نفر، دو ظرفيت و براي ظرفيت بيش از 9 نفر، 3 ظرفيت؛ در هر كد رشته محل (به جز كد رشته محلهاي بورسيه و شرايط خاص) به فارغ التحصيلان رتبه اول دوره كارشناسي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه بر اساس مفاد آيين نامه ادامه تحصيل فارغالتحصيلان رتبه اول دوره كارشناسي كه در اين آزمون ثبت نام و شركت نموده اند، در صورت احراز حد نصاب نمره علمي لازم ( 90 %) و ساير شرايط گزينش به شرح تبصرههاي 1 تا 7 ذيل تخصيص داده مي شود:

تبصره 1- حداكثر مدت تحصيل براي دانش آموختگان رتبه اول دوره كارشناسي پيوسته هشت نيمسال، براي دانش آموختگان دوره كارشناسي ناپيوسته چهار نيمسال مي باشد و ضمناً به لحاظ ميانگين كل، داوطلب بايد حائز بالاترين ميانگين در مقايسه با دانشجويان هم رشته و هم ورودي در مؤسسه محل تحصيل خود باشد.

تبصره 2- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي موظفند يك بار در هر سال به ازاي هر رشته، از بين فارغ التحصيلان رتبه اول كليه رشته هاي آموزشي خود در مقطع كارشناسي كه بيش از دو سال از تاريخ فراغت از تحصيل آنها نگذشته باشد، فقط يك نفر را كه بالاترين معدل كل را كسب كرده باشد در موعد مقرر به سازمان سنجش آموزش كشور معرفي نمايند.

تبصره 3- دانشجويان مقطع كارشناسي در دوره هاي نيمه حضوري و مجازي چنانچه از طريق آزمون سراسري اين سازمان وارد دوره هاي فوق شده باشند مي توانند از تسهيلات رتبه اولي بهره مند شوند.

تبصره 4- دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و سايردانشگاهها و مراكز علمي غير وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نمي توانند از مزاياي اين آيين نامه بهره مند شوند.

تبصره 5- آن دسته از دانشجويان رتبه اول دوره كارشناسي كه بر اساس كارنامه اوليه مجاز به انتخاب رشته نيستند، نمي توانند از مزاياي اين آيين نامه بهره مند شوند.

تبصره 6- هر يك از فارغ التحصيلان رتبه اول، در گزينش نهايي ابتدا در هر يك از اولويتهاي انتخابي با سهميه ثبت نامي و در صورت عدم قبولي، در امتياز رتبه اول گزينش مي شوند. بديهي است چنانچه داوطلبي در اولويت اول در سهميه ثبت نامي پذيرفته نشود و با امتياز رتبه اول پذيرفته شود، اولويتهاي بعدي وي بررسي نخواهد شد .

ضمناً در صورت عدم قبولي، وضعيت وي به همين ترتيب در ساير اولويتها (در صورتي كه داوطلب اولويتهاي بعدي را انتخاب كرده باشد) بررسي خواهد شد.

تبصره 7- افرادي كه با توجه به امتياز رتبه اول پذيرفته نشوند، ادامه تحصيل آنان همانند ساير داوطلبان و از طريق شركت در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سنوات بعد ميسر خواهد بود.

* تذكر: افرادي در امتياز رتبه اول گزينش خواهند شد كه ضمن واجد شرايط بودن، اطلاعات آنان بر اساس مندرجات فرم تأييديه رتبه اول توسط معاونت آموزشي دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل آنان حداكثر تا تاريخ6/5  منحصراً از طريق پرتال اينترنتي به اين سازمان اعلام گردد. بديهي است در غير اينصورت سهميه رتبه اول براي آنان لحاظ نخواهد شد. لذا ضرورت دارد كليه داوطلبان متقاضي از اين امتياز كه مجاز به انتخاب رشته گرديده اند فرم مذكور را تكميل و حداقل تا سه هفته قبل از تاريخ فوق تحويل معاونت آموزشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ذيربط نمايند. ضمناً مشمولان اين آيين نامه مجازند حداكثر طي مدت دو سال پس از زمان تحصيل صرفاً براي يك بار از تسهيلات آن بهرهمند شوند (به عبارت ديگر بيش از دو سال از زمان فارغ التحصيلي آنان نگذشته باشد.

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up